ROK 2021
Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2021
Zápisnica VV február 2021
Zápisnica VV marec 2021
Zápisnica VV 16. marec 2021
Zápisnica VV apríl 2021
Zápisnica VV apríl 2021 - zmena dejiska NP
Zápisnica VV máj 2021
Zápisnica VV jún 2021
Zápisnica VV júl 2021
Zápisnica VV august 2021
Zápisnica-VV október 2021

Zápisnica VV November 2021

Zápisnica-VV december 2021  

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (november 2021)

ZMENA MIESTA: 14. 11. 2021 od 9.00 v Aule Domu Športu

COVID OPATRENIA: 
- povinné AG testovanie od 8.30 priamo pred VZ zabezpečí sekretariát
- povinný FFP2 respirátor
- rozostupy 2 m medzi delegátmi jednotlivých klubov

Pozvánka
Volebný poriadok  
Rokovací poriadok 
Výpočet delegátov
Program
Kandidáti na volené funkcie navrhnutí klubmi (update 11. 11. 2021)

Správa z činnosti komisie NeOH 2021
Správa zástupcu športovcov
Správa o činnosti komisie mládeže 2021
Správa Súťažnej komisie za rok 2021
Správa predsedu kontrolnej komisie SK-SDV 
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania 2021
Hodnotiaca správa 2017 - 2021
Sumár výsledkov 2017-2021
Hodnotiaca správa SVŠ a RDM za rok 2018-2021
Výsledky RDM 2017 - 2021

Komisia vrcholového športu 2024


Správa volebnej komisie z Volebného VZ 14.11.2021 

VZ november 2021 - zápisnica

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2021)
!!!Termín VZ presunutý na 1. 5. 2021!!!

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok

Správa o činnosti ekonomickej komisie za rok 2020
Správa o činnosti zástupcu športovcov za rok 2020
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania za rok 2020
Správa o činnosti súťažnej komisie za rok 2020 
Správa o činnosti komisie NeOH za rok 2020
Správa o činnosti komisie mládeže za rok 2020
Správa o činnosti komisie vrcholového športu za rok 2020
Správa o činnosti predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky za rok 2020

Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2020
Správa predsedu kontrolnej komisie SK SDV 2020
Kontrolná komisia - PUŠ rozpočet vs čerpanie

Vyúčtovanie PUŠ FINAL
Vyúčtovanie SDV

Rozpočet SK SDV 21.4.2021 - návrh
Rozpočet SK SDV 2021 - SCHVÁLENÝ

Správa CANOE Slalom s.r.o. za rok 2020
Výsledovka (k 3/2021)
Súvaha (k 3/2021)
predchádzajúce roky komplet TU

ROK 2020
Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2020
Zápisnica VV február 2020
Zápisnica VV marec 2020
Zápisnica VV apríl 2020
Zápisnica VV máj 2020
Zápisnica VV jún 2020
Zápisnica VV júl 2020
Zápisnica VV september 2020 
- príloha Bonusy 2021
- príloha Výzva na predkladanie žiadostí o poskytunie príspevku na obstaranie projektovej dokumentácie na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry
Zápisnica VV október 2020
Zápisnica VV 15. október 2020
- príloha Dotácie RDS a RDM - SVŠ
Zápisnica VV 10. november 2020
Zápisnica VV 8. december 2020 

Mimoriadne valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (august 2020)
TERMÍN MVZ: 15. august o 10.00 2020 v Liptovskom Mikuláši
Zvolanie MVZ 2020
Reakcia na zvolanie MVZ 2020

Pozvánka MVZ 15.8.2020
Výpočet delegátov MVZ 15.8. 2020
MVZ 2020 rokovací poriadok
Program MVZ 2020
Zápisnica MVZ 2020

Verejné obstarávanie AVS Čunovo a LM

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (máj 2020)

Zápisnica VZ 2020

Pozvánka
Výpočet delegátov - pripomenkovaný 30. 3. 2020
Usmernenie hlavného hygienika - zasadania orgánov NŠZ
Podklady na sezónu 2020
Rokovaci poriadok
Predbežný program
Správa o činnosti komisie vrcholového športu 2019
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávanie za rok 2019
Správa o činnosti komisie NeOH za rok 2019
Správa o činnosti komisie mládeže za rok 2019
Správa o činnosti ekonomickej komisie za rok 2019
Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2019
Správa hlavného kontrolóra za rok 2019

Sprava o činnosti súťažnej komisie za rok 2019
Správa o činnosti zástupcu športovcov za rok 2019

Návrh predbežného rozpočtu SDV 2020
Rozpočet SDV 2020 SCHVÁLENÝ

Návrh smernice pre organizáciu športových podujatí SK SDV v roku 2021

Vyúčtovanie príspevku uznanému športu (PUŠ) 2019 FINAL

ROK 2019

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2019
Zápisnica VV marec 2019
Zápisnica VV apríl 2019
Zápisnica VV júl 2019
Zápisnica VV september 2019
Zapisnica VV október 2019
Zápisnica VV november 2019
Zápisnica VV december 2019

Mimoriadne valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (november 2019)

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Výpočet delegátov
Návrh programu
Program
Rokovací poriadok

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (máj 2019)

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok

Podklady na sezónu 2019
Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2018
Návrh rozpočtu sekcie
Správa ekonomickej komisie za rok 2018
Vyúčtovanie PUŠ 2018
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávanie za rok 2018
Správa zástupcu športovcov za rok 2018
Správa komisie vrcholového športu za rok 2018
Návrh na zmenu Stanov Slovenskej kanoistiky
Správa súžažnej komisie za rok 2018
Správa komisie mládeže za rok 2018
TSM 2018
Smernica o cinnosti TSM na rok 2019
Zaradení športovci TSM 2019
TSM sústredenie 2019

ROK 2018

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV 1/2018
Zápisnica VV 2/2018
Zápisnica VV 3/2018
Zápisnica VV 4/2018
Zápisnica VV 5/2018
Zápisnica VV 6/2018
Zápisnica VV 7/2018
Zápisnica VV 8/2018
Zapisnica VV 9/2018
Zápisnica VV 10/2018
Zápisnica VV 11/2018

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2018)
MIESTO KONANIA – Átrium hotela SET (vedľa NTC od 11.00)
Pozvánka
Program – doplnený
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Volebný poriadok

Zápisnica VZ 2018
Uznesenie VZ 2018

Vyúčtovanie dotácie 2017 FINAL
Predbežná účtovná závierka 2017 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát
Správa súťažnej komisie
Správa komisie neolympijských športov
Správa komisie mládeže
Komisia mládeže – témy 2018
Správa komisie klubov
Správa zástupcu športovcov
Správa kontrolnej komisie
Návrh rozpočtu sekcie divokých vôd 
Správa predsedu sekcie divokých vôd
Správa ekonomickej komisie
Správa komisie vrcholového športu

Kandidáti do volieb (zaslané na sekretariát do 28. 2. 2018)

Žiadosť ŠK Dukla Banská Bystrica
DIČ
IČO
Stanovy
Výpis
Zápisnica Ustanovujúce VZ

Rozpočet Slovenskej kanoistiky – schválený valným zhromaždením 2018

ROK 2017

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky – prílohy

Zápisnica VV 1/2017
Zápisnica VV 2/2017
Zápisnica VV 3/2017
Zápisnica VV 4/2017
Zápisnica VV 5/2017
Zápisnica VV 6/2017
Zápisnica VV 7/2017
Zápisnica VV 8/2017
Zápisnica VV 9/2017
Zápisnica VV 10/2017
Zápisnica VV 11/2017
Zápisnica VV 12/2017

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (máj 2017) – záverečné
Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Zápisnica
Uznesenia

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (február 2017)

Pozvánka
Výpočet delegátov
Kandidátka nahlásená na jednotlivé volené pozície klubmi do 22.2.2017
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica volebnej komisie
Zápisnica valného zhromaždenia
Uznesenie
Správa mandátovej komisie

ROK 2016

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zapisnica-VV-sDV-SK-12016

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2016
Zápisnica VV 2/2016
Zápisnica VV 3/2016
Zápisnica VV 4/2016
Zápisnica VV 5/2016
Zápisnica VV 6/2016
Zápisnica VV 7/2016
Zápisnica VV 8/2016
Zápisnica VV 9/2016

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (december 2016)

Pozvánka
Program

Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Návrh volebného poriadku
Zápisnica VZ Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zápisnica volebnej komisie

II. Programová konferencia SZKDV október 2016
Zápisnica II. programovej konferencie SZKDV
Návrh organizačnej schémy Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Mimoriadne valné zhromaždenie SZKDV september 2016
Pozvánka
Program
Rokovací poriadok
Zápisnica MVZ september 2016
Uznesenia MVZ september 2016

Valné zhromaždenie SZKDV jún 2016
Pozvánka MVZ 2016
Program MVZ 2016
Rokovací poriadok
Výpočet delegátov MVZ 2016 2016
Uznesenia MVZ 2016
Zápisnica MVZ 2016

Valné zhromaždenie SZKDV 2016
Pozvánka VZ 2016
Program VZ 2016
Rokovací poriadok VZ 2016
Výpočet delegátov VZ 2016
Zápisnica VZ 2016
Uznesenia VZ 2016
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2016

ROK 2015

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2015
Zápisnica VV 2/2015
Zápisnica VV 3/2015
Zápisnica VV 4/2015
Zápisnica VV 5/2015
Zápisnica VV 7/2015
Zápisnica VV 8/2015
Zápisnica VV 9/2015
Zápisnica VV 10/2015
Zápisnica VV 11/2015

Rada predsedov 2015
Zápisnica Rada predsedov 2015

Valné zhromaždenie SZKDV 2015
Pozvánka VZ 2015
Program VZ 2015
Rokovaci poriadok
Správa o hospodárení SZKDV 2014
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2014
Rámcový rozpočet SZKDV 2015
Zápisnica VZ 2015
Uznesenia VZ 2015 

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021