Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie
 
Trénerský kurz 1. kvalifikačného stupňa

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK
v Bratislave sa v novembri 2022 začalo školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie
požiadaviek profilu trénera 1. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika-vodný slalom.
 
NOVINKY:
 
-  test zo špeciálnej časti absolvovali všetci uchádzači úspešne pri 100% účasti  
-  test zo všeobecnej časti sa uskutoční na FTVŠ UK v Bratislave dňa 3. Marca 2023 o 14:00, následne o 14:30 budú obhajoby záverečných prác 
 


Lektori bloku špeciálnej časti:
 • PaedDr. Milan Kubáň, PhD. – odborný garant a vedúci učiteľ špecializácie
 • Mgr. Matej Vajda, PhD.
 • Mgr. Juraj Minčík
 • Ing. Ján Piaček
 • PaedDr. Pavel Ostrovský

Prihlásení kandidáti:
Havetta Milan, Hebort Samuel, Hurbanová Gabriela, Kalivoda Marek, Kubinec Filip, Kurjak
Peter, Porubský Allan, Maro Andrej, Slúčiková Lucia, Stanovská Soňa, Škopek Vladimír,
Štaffen Radoslav, Štaffen Matúš, Vaňo Martin, Vajda Tibor

ŠPECIÁLNA ČASŤ:
Témy špecializácie – teoretická časť:
- úvod do praktickej časti tréningovej jednotky
- tréningová jednotka a jej časti
- stavba tréningového plánu – týždenný, mesačný, ročný
- pravidlá vodného slalomu
- ročný tréningový cyklus
- špecifiká jednotlivých kategórií v tréningu mladších a starších žiakov
- športová príprava mladších a starších žiakov
- regenerácia
- štruktúra oddielovej športovej činnosti v dlhodobej športovej príprave
- kritéria oddielových výkonnostných štandardov

Témy špecializácie - praktická časť:
- aktívne vedenie tréningového procesu
- hospitácie

VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Uskutoční sa v dňoch 9. -11. december 2022. Vyučovanie bude dištančnou formou - online
MS Teams . Pri online výučbe je potrebné mať svoj email (najlepšie v tvare priezvisko a
meno) a microsoft účet. Bližšie informácie budú zaslané z FTVŠ na e-mailové adresy
uvedené v prihláškach.


Kritériá na úspešné absolvovanie kurzu:
- ÚSPEŠNE PREJSŤ TESTOM VO VŠEOBECNEJ ČASTI
- ÚSPEŠNE PREJSŤ TESTOM V ŠPECIÁLNEJ ČASTI
- VYPRACOVAŤ A OBHÁJIŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU 

 

Požiadavky na záverečnú prácu:

TÉMA:

TÝŽDŇOVÝ TRÉNINGOVÝ PLÁN PRE VEKOVÚ KATEGÓRIU 12 - 14 ROČNÝCH

OBSAH PRÁCE:

 • ÚVOD
  - popis súboru športovcov
  - lokalita, zázemie a vybavenie
  - ciele daného tréningového týždňa
 • HLAVNÁ ČASŤ
  - týždenný plán – leto s popisom jednotlivých tréningov
  - týždenný plán – zima s popisom jednotlivých tréningov
 • ZÁVER
  - zhrnutie celej práce

Zdroje:


Test špeciálna časť: Január 2023
Test všeobecná časť: Marec 2023
Obhajoba záverečných prác a skúška: Marec 2023


Presný dátum bude upresnený.

 

MENU

Preteky

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023