Orgánmi sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sú:

  1. Valné zhromaždenie sekcie
  2. Výkonný výbor sekcie
  3. Predseda sekcie
  4. Kontrolný orgán sekcie

Valné zhromaždenia sekcií
Valné zhromaždenie sekcie je najvyšší orgán sekcie. Sekcie sú základné zložky Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií – sekcie divokých vôd (slalom, zjadz, freestyle, morské kajaky) a sekcie hladkých vôd (rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo). Člesnké kluby Slovenskej kanoistiky realizujú svoje práva prostredníctvom sekcií. 

Valné zhromaždenie Sekcie Slovenskej kanoistiky je jej najvyšším orgánom. VZS sa koná jedenkrát ročne, vždy pred termínom konania Konferencie Slovenskej kanoistiky. VZS je tvorené zástupcami členských oddielov a klubov Slovenskej kanoistiky, zaradených do pôsobnosti danej sekcie na základe príslušnosti odvetvia kanoistiky, kopírujúceho odvetvia ICF. Na valné zhromaždenie sekcie vysiela každý kolektívny člen svojho zástupcu.

Každý kolektívny člen má právo vyslať na zasadnutie VZS minimálne jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim, ak v predchádzajúcom roku mal aspoň 5 aktívnych členov podľa Čl. 5, bod 7, písmeno a), b) alebo d). Právo vyslať na VZS ďalších delegátov s hlasom rozhodujúcim, má klub alebo oddiel podľa nasledovných zásad:

a) ďalšieho 1 delegáta za viac ako 100 aktívnych členov
b) ďalšieho 1 delegáta za podiel v oficiálnych reprezentačných družstvách SR vyšší ako 20%,
c) ďalšieho 1 delegáta za viac ako 20 aktívnych športovcov do 18 rokov

Výkonný výbor sekcie

Výkonný výbor sekcie Slovenskej kanoistiky je tvorený predsedom sekcie Slovenskej kanoistiky a členmi výboru sekcie. Počet členov výboru si stanovujú sekcie samostatne. Výkonný výbor sekcie zvoláva Predseda sekcie. Výkonný výbor sekcie zabezpečuje plnenie úloh a činnosti, ktoré sú v pôsobnosti sekcie. Prináleží mu rozhodovanie vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú v právomoci iných orgánov Slovenskej kanoistiky.

VVS je uznášania schopný ak je na jeho zasadaní prítomná viac ako polovica jeho členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov VVS. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu sekcie.

Ak členovi VVS zanikne mandát člena VVS podľa čl. 8 bodu 5 písm. b) až d), VVS dočasne pokračuje vo svojej činnosti. VVS môže kooptovať maximálne 1/3 členov, ktorí budú členmi VVS maximálne do termínu zvolania VZS, ktorá potvrdí ich zvolenie do VVS. Kooptovanému členovi VVS plynie mandát v skrátenom funkčnom období a to do konania riadnych volieb.

ZLOŽENIE VÝKONNÉHO VÝBORU (2021 - 2024)

  1. Martin Stanovský - predseda sekcie divokých vôd
  2. Róbert Orokocký - predseda komisie vrcholového športu
  3. Renáta Daníková - predsedníčka komisie klubov, mládeže a vzdelávania
  4. Zora Hujsová - predsedníčka ekonomickej komisie
  5. Igor Ižo - predseda súťažnej komisie a komisie rozhodcov
  6. Jaroslav Slučik - predseda komisie neolympijských disciplín

Predseda sekcie

Predseda sekcie zastupuje sekciu vo vzťahu s orgánmi Slovenskej kanoistiky, riadi činnosť sekcie, zvoláva a vedie zasadanie VVS a VZS. Predseda sekcie Slovenskej kanoistiky menuje sekretára sekcie Slovenskej kanoistiky. Pokiaľ nemá na VZS od kolektívneho člena rozhodovacie právo podľa čl. 14 bod 3, je jeho hlas na VZS iba poradný a v prípade hlasovania sa nepočíta.

Predsedom sekcie divokých vôd je v období 2021 - 2024 Martin Stanovský.

Kontrolná komisia

Kontrolný orgán sekcie je trojčlenná komisia, ktorá je volená VZS na obdobie 5 rokov a zodpovedá VZS. Predseda KOS zastupuje sekciu v kontrolnej komisii Slovenskej kanoistiky a je prizývaný na zasadania VVS. KOS pravidelne kontroluje plnenie uznesení VZS, hospodárenie sekcie, dodržiavanie interných smerníc, podáva návrhy na zlepšenie, upozorňuje na zistené nedostatky, vykonáva kontrolu čerpania pridelených finančných prostriedkov na činnosť v kluboch a oddieloch, predkladá VVZ správu o činnosti KOS.

KOS je uznášania schopný ak sa na jeho zasadaní zúčastní viac ako polovica jeho členov. Rozhodnutia príma nadpolovičná väčšina prítomných členov KOS.

Členmi kontrolnej komisie v období 2021 - 2024 sú: Martin Skubík (skubik.martin@gmail.com) , Martin Vesel (martin.vesel@emsy.sk), Marián Potočný

História riadenia zväzu za obdobie od roku 1993 do 2003 

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024