Stanovisko Predsedu SK-SDV k skutočnostiam zistených vládnym auditom

Predseda SK-SDV Martin Stanovský st. informoval na poslednom zasadnutí výkonného výboru sekcie divokých vôd o prerokovaní skutočností zistených vládnym auditom v kontrolovanom období rokov 2020 a 2021, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.05.2023 v sídle Úradu vládneho auditu. 

Vládny audit počas kontroly overoval a hodnotil hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overoval zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, overoval a hodnotil ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. V správe vládny audit vyčíslil porušenia finančnej disciplíny za kontrolované obdobie 2020 - 2021 v celkovej výške 1 754 640,07 EUR a sumu navrhovaného vrátenia do štátneho rozpočtu vo výške 1 754 640,07 EUR. Predseda SK-SDV poznamenal, že napriek tomu, že porušenia finančnej disciplíny boli spôsobené za pôsobenia bývalého ekonomického vedenia a zamestnancov, následky bude znášať súčasné vedenie a celé hnutie Slovenskej kanoistiky. Výška navrhovaného odvodu vládnym auditom 1 754 640,07 EUR je pre Slovenskú kanoistiku likvidačná s výrazným dopadom na celé fungovanie nášho hnutia v nasledujúcich rokoch a bude mať nepredstaviteľné následky na fungovanie a zabezpečenie reprezentačných družstiev, výchovy talentovanej mládeže a činnosti klubov.

Predseda SK-SDV Martin Stanovský st. ubezpečuje všetkých členov Slovenskej kanoistiky, že v súčasnej dobe vyvíja maximálne úsilie na zníženie negatívnych dopadov a hrozieb pre Slovenskú kanoistiku. 

Výkonný výbor SK-SDV zváži ďalšie kroky pri vyvodení osobnej zodpovednosti za vzniknuté porušenia pravidiel finančnej disciplíny a hospodárnosti vynakladania verejných financií za predchádzajúce obdobie.

Dňa 21.05.2023

Preteky

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023