Správa predsedu sekcie divokých vôd za rok 2023

Vážení delegáti Valného zhromaždenia sekcie divokých vôd 2024,

na úvod by som Vás chcel všetkých privítať na riadnom Valnom zhromaždení sekcie divokých vôd v Dolnom Kubíne a poďakovať všetkým členom nášho hnutia za odvedenú prácu v minuloročnej sezóne.

Sekcia divokých vôd v minulom roku dokázala aj napriek vysokej miere inflácie hospodáriť zodpovedne a vo viacerých položkách rozpočtu sa podarilo ušetriť. Na základe pozitívneho vývoja čerpania rozpočtu, VV SK-SDV na záver roka mohol rokovať o možnostiach dofinancovania a podpory viacerých zložiek sekcie. Rád by som vyzdvihol – historicky prvú odmenu za vyjazdenie miestenky na OH pre každý mikrotím - príspevok v celkovej výške 12 000 €, navýšenie príspevku na činnosť mládeže pre kluby v celkovej výške 15 000 €, odmenu trénerom športovcov zaradených v RDS 2023 a RDM 2023 v celkovej výške 8 400 €, grantovú výzvu pre kluby na dofinancovanie nákladov spojených s ich činnosťou v roku 2023 v celkovej výške 20 000 €.

Optimalizáciu nákladov reprezentačných výjazdov sa nám podarilo uskutočniť najmä z dôvodu nevyužívania sprostredkovateľských a cestovných agentúr, ktoré umelo navyšovali celkové náklady, ako to bolo zvykom za bývalého vedenia.

Najväčšou záťažou pre vedenie a zamestnancov sekretariátu v minulom roku bola prebiehajúca kontrola Úradu vládneho auditu. V správe vládny audit vyčíslil porušenia finančnej disciplíny za kontrolované obdobie 2020 - 2021 v celkovej výške 1 754 640,07 EUR. Napriek tomu, že porušenia finančnej disciplíny boli spôsobené za pôsobenia bývalého ekonomického vedenia a zamestnancov, následky bude znášať súčasné vedenie a celé hnutie Slovenskej kanoistiky. Výška navrhovaného odvodu vládnym auditom je pre Slovenskú kanoistiku likvidačná, s výrazným dopadom na celé fungovanie nášho hnutia v nasledujúcich rokoch a bude mať nepredstaviteľné následky na fungovanie a zabezpečenie reprezentačných družstiev, výchovy talentovanej mládeže a činnosti klubov. Chcel by som ubezpečiť všetkých členov, že vyvíjame maximálne úsilie na zníženie negatívnych dopadov a hrozieb pre Slovenskú kanoistiku.

 

Športové úspechy

Strategický cieľ minuloročnej sezóny – vyjazdenie plného počtu štyroch olympijských miesteniek bol úspešne splnený. Naši reprezentanti dosiahli na medzinárodných podujatiach viaceré medailové a finálové umiestnenia.

Rád by som vyzdvihol medailové umiestnenia reprezentačných družstiev vo vodnom slalome  – strieborná medaila Elišky Mintálovej na MS v Londýne; titul Majsterky sveta Soni Stanovskej na MS do 23 rokov v Krakove; strieborná medaila 3xC1M Beňuš Matej, Slafkovský Alexander, Mirgorodský Marko na EH v Krakove; dve strieborné medaily v C1Ž a KXŽ Zuzany Paňkovej na ME do 23 rokov v Čunove; zisk troch strieborných medailí na MEJ a do 23 rokov v Čunove – 3xK1Ž: Stanovská Soňa, Paňková Zuzana, Chlebová Ivana, 3xC1Ž: Stanovská Soňa, Paňková Zuzana, Luknárová Emanuela, 3xK1M: Rumanský Richard, Ševčík Jakub, Hodas-Pauer Daniel.

Úspešné bolo aj reprezentačné družstvo v zjazde a šprinte, so ziskom striebornej medaily na MS do 23 rokov v Roudnici nad Labem v 3xC1M: Porubský Allan, Čársky Branislav, Dubovický Michal.

 

Kluby

Naše kluby sú základným pilierom pre ďalší rozvoj Slovenskej kanoistiky. Vďaka klubom sme mohli úspešne organizovať prípravu talentovanej mládeže, domáce podujatia, zvyšovať členskú základňu a v neposlednom rade udržiavať zastúpenie kanoistiky v regiónoch. Počas roka som sa pravidelne zúčastňoval na všetkých domácich podujatiach. Spoločne s predsedníčkou Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie -  R. Daníkovou sme navštívili kluby vo všetkých mestách. Tieto stretnutia boli veľmi prospešné pre všetkých účastníkov. Pri osobných stretnutiach lepšie pochopíme problematiku jednotlivých regiónov a klubov. Táto skúsenosť mi veľmi pomáha pri rokovaniach s primátormi, starostami a samosprávou o podpore kanoistiky - vodného slalomu v danom regióne.

  

Projekty a rozvoj športovej infraštruktúry

Vďaka významnej spolupráci so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba sme začali stavebné konanie na výstavbu novej lodenice v Čunove ako aj ďalšie projekty zamerané na zlepšenie infraštruktúry. Som hrdý, na to že konečne naši športovci budú mať svoje zázemie v Čunove. Od vybudovania areálu v Čunove uplynulo 27 rokov. Za tú dobu vychoval olympijských víťazov aj majstrov sveta. Kanálu, ktorý má svetové parametre, ale po celý čas chýbala patričná infraštruktúra na brehu a zázemie pre športovcov. Roky sme súkromnej firme, ktorá dostala areál do prenájmu platili za tréningy, šatne, hangáre alebo  za prenájom priestorov počas podujatí. Výstavbou novej lodenice by táto  etapa mala byť za nami a Slovenská  kanoistika by konečne mala disponovať vlastnými priestormi priamo v areáli. Výstavba lodenice predstavuje významný historický míľnik, ktorý napomáha ďalšiemu rozvoju kanoistiky, a to nielen v bratislavskom regióne.

Bývalé vedenie dlhoročne neúspešne bojovalo s neskorým spustením a skorým ukončením prevádzky kanálu v Čunove. Vďaka dobrej spolupráci a komunikácii s Vodohospodárskou výstavbou, š.p., sa podarilo v minulom roku úspešne vyrokovať predĺženie prevádzky kanálu. Kánál v Čunove bol minulom roku v prevádzke až do 8. decembra, čo je najneskorší termín v histórii fungovania areálu a opätovne spustený do prevádzky už 4. marca 2024.

V areáli L. Mikuláš sú práce na dokončení elektrickej prípojky úspešne ukončené a sme v stave pred ukončením kolaudačného konania. Na druhej strane pre domáci klub KTKLM ostáva nedoriešená otázka ekonomickej udržateľnosti stavby, najmä kto a akým spôsobom sa bude podieľať na ďalších vysokých nákladoch so spustením, ako aj na prevádzkových nákladoch.

Práce na projektoch rozvoja športovej infraštruktúry v ostatných regiónoch úspešne napredujú. V Žiline sa nám podarilo úspešne zachrániť slalomovú trať a pokračujú projektové práce na ďalšej modernizácii areálu. V Dolnom Kubíne sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu areálu, spevnenie hrádze, dobudovanie bránkového systému a osvetlenia trate. Vo Zvolene pokračuje príprava na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu tréningovej trate.

 

Spolupráca s partnermi

Pravidelná komunikácia a budovanie vzťahov s partnermi je kľúčové pre zachovanie stability financovania a podpory prípravy našich športovcov. Pravidelne, počas celého roka som absolvoval viaceré stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR; Ministerstva cestovného ruchu a športu SR; Ministerstva životného prostredia SR; Slovenským olympijským a športovým výborom; poslancami NR SR;  strediskami vrcholového športu – ŠCP, Dukla, NŠC; Vodohospodárska Výstavba, š.p.; Fond na podporu športu; primátormi a vedením miest: Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Zvolen, Mesto Žilina, Mesto Bratislava.

Vzhľadom na tohtoročnú organizáciu MS juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši pozitívne hodnotím spoluprácu a podporu zo strany Mesta Liptovský Mikuláš. Vďaka príkladnej spolupráci medzi vedením Slovenskej kanoistiky a Mestom Liptovský Mikuláši, a tiež osobnému zanieteniu pre šport zo strany pána primátora Jána Blcháča, pripravujeme bohatý sprievodný program vrátane otváracieho ceremoniálu na námestí. Týmto spôsobom sa snažíme prilákať divákov a poskytnúť športový zážitok nielen pre fanúšikov, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov regiónu.

 

Propagácia

Vďaka významnej zmluve s TV JOJ Šport sme zrealizovali viaceré projekty na podporu propagácie sekcie divokých vôd – živé prenosy z podujatí, vrátane viacerých TV repríz, relácií a rozhovorov. Historicky prvý priamy TV prenos z mládežníckeho podujatia – MEJ a do 23 rokov v Čunove, ako aj priame prenosy zo Svetových pohárov a nominačných pretekov, výrazne prispeli k zvýšenej viditeľnosti kanoistiky. Propagácia prebiehala súčasne aj prostredníctvom iných médií a sociálnych sietí. Po skončení významných podujatí organizovala sekcia divokých vôd tlačové besedy. Je na škodu celého hnutia, že olympionici sa odmietli aktívne podieľať na propagácii zväzu. Ich účasť by mohla výrazne zvýšiť viditeľnosť a pozitívny obraz športu v očiach verejnosti a mladých nádejných športovcov.

 

Športová diplomacia

Minuloročná sezóna bola pre medzinárodnú športovú diplomaciu Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd mimoriadne úspešná.

Začiatkom sezóny Martin Stanovský ml. a Boris Bergendi sa zúčastnili kongresu ECA, na ktorom bol zvolený nový prezident ECA. Počas sezóny som sa zúčastnil viacerých medzinárodných podujatí a stretnutí, na ktorých sme spoločne s predstaviteľmi zahraničných zväzov preberali možnosti ďalšieho rozvoja svetovej kanoistiky. Z pohľadu športovej diplomacie bola významná organizácia Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v Čunove, ktoré sa podarilo organizačnému výboru úspešne zorganizovať aj napriek extrémne krátkemu času na prípravu podujatia. Organizačnému výboru bola následne udelená aj pochvala na ECA Boarde.

Diplomatický úspech sme dosiahli aj na úrovni neolympijských disciplín. Martin Vesel sa v rámci Európskej kanoistickej asociácie úspešne stal členom komisie pre neolympijské športy a Nina Csonková členkou komisie freestyle.

V závere minulého roka sa Martinovi Stanovskému ml. podarilo zorganizovať oficiálnu návštevu Prezidenta ECA p. Jeana Zoungranu na Slovensko. Program oficiálnej návštevy bol veľmi intenzívny - stretnutie s Ministrom životného prostredia SR, prezidentom a generálnym sekretárom SOŠV, prijatie na pôde Národnej rady SR, návštevy areálu v Čunove a na Zemníku, stretnutia s viacerými funkcionármi slovenských národných športových zväzov ako aj ešte v tom čase budúcim Ministrom cestovného ruchu a športu SR. Návšteva významne prehĺbila spoluprácu Slovenskej kanoistiky, Európskej kanoistickej asociácie a Francúzskej federácia kanoe, kajaku a pádlových športov na spolupráci vo viacerých partnerských projektoch a rozvoji svetovej kanoistiky.

 

Medzinárodné projekty

Sekcia divokých vôd sa v minulom roku úspešne zapojila do projektu na podporu žien v kanoistike „Women in Canoe Sport“ z grantu ERASMUS+ na ktorom spolupracovala s Českým svazem kanoistů a švédskym klubom Falu Kanot Klubb, prostredníctvom Mateja Vajdu, Renáty Daníkovej, Jany Dukátovej a Martina Stanovského ml.

Svoje zastúpenie sme mali aj v projekte „New Miracle – Posilnenie postavenia žien v športe“ prostredníctvom Renáty Daníkovej.

 

Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov 2023, Bratislava – Čunovo

Aj touto cestou by som sa chcel ešte raz poďakovať celému organizačnému výboru podujatia, technickej čate, rozhodcom a dobrovoľníkom na úspešnej organizácii celého podujatia aj napriek nízkemu rozpočtu, s ktorým sa musel OV vysporiadať. Predseda OV – Martin Stanovský ml. a Generálna sekretárka OV – Jana Dukátová úspešne zvládli celú prípravu podujatia aj napriek krátkosti času. Medzinárodný úspech z radov rozhodcov a predstaviteľov ECA bol aj manažment rozhodcovského zboru a starostlivosti o rozhodcov v gescii členky OV Renáty Daníkovej.

Organizácia tohto podujatia nám bola pridelená na jeseň predchádzajúcemu roku ako reakcia a prosba zahraničných federácii po odstúpení z organizácie plánovaného organizátora. Z pohľadu ďalšieho fungovania mládežníckych šampionátov, bolo naše rozhodnutie strategické, keďže hrozilo zrušenie každoročnej organizácie MSJ a MEJ a návrat k pôvodnej dvojročnej organizácii. Predseda OV dosiahol historický úspech získaním plných licenčných TV práv od ECA. Historickým míľnikom pre mládežnícke šampionáty bol aj priamy prenos podujatia a medailového ceremoniálu na TV JOJ ŠPORT.

Po športovej, diplomatickej a rozpočtovej stránke podujatie dopadlo úspešne a Slovenská kanoistika dostala množstvo pozitívnych ohlasov a vďaky od predstaviteľov, trénerov a športovcov zahraničných federácii.

 

Plány na sezónu 2024
  • Organizácia Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši
  • Úspešné vystúpenie pretekárov na OH v Paríži, ME, SP, MSJ, MEJ
  • Rozvojové projekty pre kluby
  • Dobudovanie areálov V Čunove a L. Mikuláši
  • Dokončenie areálov a projektov v Žiline, Dolnom Kubíne, Zvolene a Banskej Bystrici
  • Vzdelávanie
  • Zvýšenie členskej základne pretekárov

  

Na záver by som chcel popriať všetkým členom príjemne strávený čas pri vode a úspešnú sezónu 2024.

 

S úctou

Martin Stanovský

Predseda sekcie divokých vôd

 

 

Dňa 14.04.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024