Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

S ohadom na súasnú situáciu, bol oslovenÚrad verejného zdravotníctva SR so iadosou o usmernenie pri vkone portovej innosti, ako aj vkladom verejnch vyhláok a opatrení vydanch Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovao zodpovedanch otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúanom postupe pri portovej príprave talentovanej mládee a portovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli poloené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?

Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.

V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?

Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?

OdpoveUVZ: Hromadnmi podujatiami portovej, kultúrnej, spoloenskej i inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, vstavy, koncerty, diskotéky, portové podujatia, sväté ome, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je moné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadnch podujatí, nakoko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, e sa uvedené opatrenie nanevzahuje. Rovnako ani poet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadnch podujatí vzahuje, nie je moné z odborného hadiska vymedzipresnm íslom, nakoko nie je moné veobecne pecifikovaaké osoby sa podujatia zúastujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky danch priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenososôb od seba, frekvencia a

intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovatenos. Dôleitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé alie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?

OdpoveUVZ: Pojem portová infratruktúra“ poda § 3 písm. o) Zákona o porte spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovchovno-portové zariadenie“ poda § 22 zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorch zákonov.

portovú prípravu talentovanej mládee a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych portoch a kolektívnych portoch odporúame upraviprostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol minimalizovansociálny kontakt.

Kadá portová organizácia je povinná sa súasne riadivyhlákami a opatreniami vydanmi Úradom verejného zdravotníctva SR. Do dneného da boli vydané nasledovné opatrenia:

V Bratislave, da 18. marca 2020
FOTO

Preteky

NP v slalome do RD na ME, Čunovo

10.04.2020 - 11.04.2020

36. MLS, 1. a 2. SLP slalom

02.05.2020 - 03.05.2020

Rozlúčkové slalomy

10.10.2020 - 10.10.2020

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020