Orgánmi Slovenskej kanoistiky sú:

  1.  Konferencia
  2.  Prezídium
  3.  Prezident
  4.  Valné zhromaždenia jednotlivých sekcií
  5.  Kontrolná komisia
  6.  Disciplinárna komisie

Konferencia Slovenskej kanoistiky
Konferencia je najvyšší orgán Slovenskej kanoistiky.

Volebný poriadok SK aktual

Konferencie Slovenskej kanoistiky - podklady na rokovanie

Prezídium Slovenskej kanoistiky
Prezídium riadi činnosť Slovenskej kanoistiky v čase medzi Konferenciami v súlade s uzneseniami Konferencie.

Prezídium Slovenskej kanoistiky - podklady na rokovanie

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2021 – 2024 sú:

Prezident
Štatutárny orgán Slovenskej kanoistiky zastupujúci Slovenskú kanoistiku navonok.

Prezidentom Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2021 – 2024 je

Valné zhromaždenia sekcií
Valné zhromaždenie sekcie je najvyšší orgán sekcie. Sekcie sú základné zložky Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií – sekcie divokých vôd (slalom, zjadz, freestyle, morské kajaky) a sekcie hladkých vôd (rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo). Člesnké kluby Slovenskej kanoistiky realizujú svoje práva prostredníctvom sekcií.

Kontrolná komisia
Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov Slovenskej kanoistiky a uznesení konferencie orgánmi Slovenskej kanoistiky, upozorňuje orgány Slovenskej kanoistiky na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky na obdobie 2022 - 2027:

  • Vlastimil Goruška

Členovia kontrolnej komisie:

  • Vlastimil Goruška, goruska@gmail.com
  • Jana Bobková, bobkova.jana.89@gmail.com
  • Martin Skubik, skubik.martin@gmail.com

Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia rieši a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch.

Zloženie:

Disciplinárna komisia - zápisnice