Orgány a zasadnutia

Orgánmi Slovenskej kanoistiky sú:

a) Konferencia
b) Prezídium
c) Prezident
d) Valné zhromaždenia jednotlivých sekcií
e) Kontrolná komisia
f) Disciplinárna komisia

Konferencia Slovenskej kanoistiky
Konferencia je najvyšší orgánom Slovenskej kanoistiky.

Prezídium Slovenskej kanoistiky
Prezídium riadi činnosť Slovenskej kanoistiky v čase medzi Konferenciami v súlade s uzneseniami Konferencie.

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017-2021 sú:

Prezident
Štatutárny orgán Slovenskej kanoistiky zastupujúci Slovenskú kanoistiku navonok.

Prezidentom Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017 – 2021 je

Valné zhromaždenia sekcií
Valné zhromaždenie sekcie je najvyšší orgán sekcie. Sekcie sú základné zložky Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií – sekcie divokých vôd (slalom, zjadz, freestyle, morské kajaky) a sekcie hladkých vôd (rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo). Člesnké kluby Slovenskej kanoistiky realizujú svoje práva prostredníctvom sekcií.

Kontrolná komisia
Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov Slovenskej kanoistiky a uznesení konferencie orgánmi Slovenskej kanoistiky, upozorňuje orgány Slovenskej kanoistiky na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky na obdobie 2017 - 2022:

Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia rieši a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch.

Zloženie:

Zápisnice z Konferencií Slovenskej kanoistiky

ROK 2019

Konferencia Slovenskej kanoistiky (máj 2019)
Pozvánka Konferencia 2019
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica
Činnosť Prezídia 2019
Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2018
Prezenčná listina
Výročná správa 2018
Výročná správa 2018 - príloha 1
Výročná správa 2018 - príloha 2
Vyročná správa 2017
Návrh na zmenu stanov
Rozpočet sekretariát 2019

ROK 2018

Konferencia Slovenskej kanoistiky (apríl 2018)
Pozvánka 
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a VS Slovenská kanoistika (31.12.2017)
Správa mandátovej komisie
Prezenčná listina
Uznesenie
Financie 2018
Financie 2018 sekretariát

ROK 2017

Mimoriadna konferencia Slovenskej kanoistiky (september 2017)
Pozvánka
Rokovací poriadok
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Uznesenie
Prezenčná listina
Zápisnica

Konferencia Slovenskej kanoistiky (marec 2017)
Pozvánka
Zápisnica Konferencie
Správa návrhovej komisie – Uznesenie
Volebný poriadok
Rozpočet sekretariát
Smernice
Prezenčná listina

ROK 2016

Konferencia Slovenskej kanoistiky (december 2016)

Pozvánka
Zápisnica
Volebný poriadok
Uznesenie – správa návrhovej komisie 

Zápisnice zo zasadnutia Prezídia o.z. Slovenská kanoistika

ROK 2020

Pozvánka Prezídium 1/2020
Zápisnica Prezídium 1/2020

ROK 2019

Pozvánka Prezídium 1/2019
Zápisnica Prezídium 1/2019

Pozvánka Prezídium 2/2019
Zápisnica Prezídium 2/2019
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2019
Zápisnica Prezídium 3/2019

Pozvánka Prezídium 4/2019
Zápisnica Prezídium 4/2019

ROK 2018

Pozvánka Prezídium 1/2018
Zápisnica Prezídium 1/2018
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 2/2018
Zápisnica Prezídium 2/2018
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2018
Zápisnica Prezídium 3/2018
Prezenčná listina

ROK 2017

Správa nezávislého audítora k účtovnej záverke a Výroročná správa 2017

Pozvánka Prezídium 1/2017
Zápisnica Prezídium 1/2017

Zápisnica – zasadnutie pracovnej skupiny (apríl 2017)

Pozvánka Prezídium 2/2017
Zápisnica Prezídium 2/2017
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2017
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Rokovací poriadok pre konferenciu
Priebežné čerpanie
Prezenčná listina
Zápisnica Prezídium 3/2017

Pozvánka Prezídium 4/2017
Zápisnica Prezidium 4/2017