1.0 Predpisy vydané Slovenskou kanoistikou – Sekciou hladkých vôd na riadenie súťaží.

1.1 Pravidlá rýchlostnej kanoistiky

1.1.1 Pravidlá rýchlostnej kanoistiky obsahujú ustanovenia záväzné pre preteky v rýchlostnej kanoistike na území Slovenskej republiky (s výnimkou medzinárodných).

1.1.2 Pravidlá rýchlostnej kanoistiky vydáva, s prihliadnutím na medzinárodné poriadky ICF Slovenská kanoistika – Sekcia hladkých vôd, ďalej len SK SHV. Platia do 31.12.2020.

 

1.2 Registračný poriadok

Obsahuje ustanovenia o registrácii pretekárov, rozhodcov, trénerov a ostatných členov SK SHV                                 a spôsoby zmien oddielovej - klubovej príslušnosti.

 

1.3 Smernice k pravidlám rýchlostnej kanoistiky

Smernice k pravidlám rýchlostnej kanoistiky vydáva Športovo-technická komisia SK SHV (ďalej ŠTK). Obsahujú záväzné doplnky, ustanovenia a vykonávacie nariadenia k pravidlám rýchlostnej kanoistiky na príslušný rok.

 

1.4 Disciplinárny poriadok

Obsahuje záväzné predpisy pre vedenie disciplinárneho konania a stanovuje druhy trestov za jednotlivé previnenia.

 

1.5 Predpis dopingovej kontroly

Odvoláva sa na predpisy Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) a World Anti Doping Agency.

 

1.6 Predpisy

1.6.1 Pravidlá rýchlostnej kanoistiky, registračný poriadok, doplnky k pravidlám, disciplinárny poriadok a predpis dopingovej kontroly sú základnými ustanoveniami, ktoré v ďalšom texte súhrnne označujeme

slovom predpisy.

1.6.2 Vysvetlenie používaných pojmov:

 • veková skupina (muži, ženy, juniori, juniorky, kadeti, kadetky, chlapci 14-roční, dievčatá 14-ročné, chlapci 13-roční, dievčatá 13-ročné, chlapci 12-roční, dievčatá 12-ročné, chlapci 11-roční, dievčatá 11-ročné, chlapci 10-roční, dievčatá-10 ročné, chlapci 9-roční, dievčatá 9-ročné.),
 • lodná kategória (C1, C2, C4, K1, K2, K4, MK1, MK2, MC1),
 • trať - krátke trate: 200 m, 500 m, 1000 m,

- dlhé trate: od 2000 m do 10000 m,

- maratón: od 12 km

 • kategória je veková skupina v spojení s lodnou kategóriou (C1 muži, K1 kadeti a pod.),
 • disciplína je spojenie kategórie s určitou trasou (C1 muži 1000m),
 • jazda je jeden štart v disciplíne
 • preteky sú súbor všetkých disciplín zaradených v rozpise pretekov,
 • posádka je obsadenie lode jedným, dvoma alebo štyrmi pretekármi
 • spoločenstvo je posádka z dvoch alebo viacerých klubov.
 • ESZ je elektronický systém zväzu

 

 

 

1.7 Celoštátny kalendár pretekov v rýchlostnej kanoistike

Celoštátny kalendár pretekov v rýchlostnej kanoistike vydáva ŠTK SK SHV. Kalendár zasiela SK SHV všetkým oddielom - klubom rýchlostnej kanoistiky v SR a ďalším určeným funkcionárom do 30.11.12. predchádzajúceho roku.

 

1.8 Zmena termínu a dodatočné zaradenie pretekov do kalendára

1.8.1 Zmeniť v kalendári termín pretekov alebo dodatočne zaradiť preteky je možné len so súhlasom ŠTK SK SHV.

1.8.2 O schválenej zmene, alebo o dodatočne schválenom zaradení pretekov je usporiadateľ povinný ihneď upovedomiť všetky oddiely - kluby rýchlostnej kanoistiky, rozhodcov a funkcionárov, ktorí sa majú zúčastniť pretekov.

 

1.9 Odvolanie pretekov

1.9.1 Usporiadateľ, ktorý nemôže zo závažných dôvodov povolené preteky usporiadať, musí o tom ihneď upovedomiť sekretariát SK SHV, delegovaných rozhodcov a všetky oddiely rýchlostnej kanoistiky podľa adresára.

1.9.2 Ak okolnosti zabránia usporiadaniu pretekov až v poslednej chvíli, keď už boli zaslané prihlášky, usporiadateľ je povinný na svoje náklady o tom upozorniť písomne najkratšou cestou všetky prihlásené oddiely - kluby. Ak by to usporiadateľ včas neurobil, hradí prihláseným vzniknutú škodu, a to cestovné, dopravu lodí a v odôvodnenom prípade aj ubytovacie náklady, stravné a ušlú mzdu.

 

1.10 Preteky v rýchlostnej kanoistike

V rýchlostnej kanoistike sa preteká:

 1. a) v pretekoch na krátkych tratiach: 200 m, 500 m a 1000 m,
 2. b) v pretekoch na dlhých tratiach: od 2000 do 10000 m,
 3. c) v maratóne na tratiach:

od 12 km pre chlapcov 13, 14 ročných, dievčatá 13, 14 ročné a veteránky

od 15 km pre ženy, juniorov, kadetov a veteránov

od 25 km pre mužov

Všetky preteky je nutné dokončiť v stanovenom termíne.

 

1.11 Systém pretekov

1.11.1 Preteky riadené SK SHV:

Majstrovstvá SR

Kvalifikačné preteky SR dospelých a juniorov

Medzinárodné preteky

Pohárové preteky

1.11.2 Verejné preteky

 

1.12 Disciplíny Majstrovstiev SR

Muži 19 roční a starší

C1 C2 C4 K1 K2 K4      200 m

C1 C2 C4 K1 K2 K4      500 m

C1 C2 C4 K1 K2           1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

K1 K2 - maratón          30,1 km   (7 okruhov po 4,3 km)

C1 C2 - maratón          25,8 km   (6 okruhov po 4,3 km)

Ženy 19 ročné a staršie

C1 C2 K1 K2 K4           200 m

C1 C2 K1 K2 K4           500 m

C1 K1 K2                      1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

C1 K1 K2 - maratón     25,8 km   (6 okruhov po 4,3 km)

 

Juniori 17 - 18 roční

C1 C2 C4 K1 K2 K4      200 m

C1 C2 C4 K1 K2 K4      500 m

C1 C2 C4 K1 K2           1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

K1 K2 - maratón          21,5 km   (5 okruhov po 4,3 km)

C1 C2 - maratón          21,5 km   (5 okruhov po 4,3 km)

Juniorky 17 - 18 ročné

C1 C2 K1 K2 K4           200 m

C1 C2 K1 K2 K4           500 m

C1 K1 K2                      1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

C1 C2 K1 K2 - maratón 21,5 km   (5 okruhov po 4,3 km)

 

Kadeti 15 - 16 roční

C1 C2 C4 K1 K2 K4      200 m

C1 C2  C4 K1 K2 K4     500 m

C1 C2 C4 K1 K2           1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

K1 K2 - maratón          17,2 km   (4 okruhy po 4,3 km)

C1 C2 - maratón          17,2 km   (4 okruhy po 4,3 km)

Kadetky 15 - 16 ročné

C1 C2 K1 K2 K4           200 m

C1 C2 K1 K2 K4           500 m

C1 K1 K2                      1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

C1 K1 K2 - maratón     17,2 km   (4 okruhy po 4,3 km)

 

Chlapci 13 - 14 roční

C1 C2 K1                      200 m

C1 C2 C4 K1 K2 K4      500 m

C1 C4 K1 K2               1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

C1 K1 - maratón          12,9 km   (3 okruhy po 4,3 km)

Dievčatá 13 - 14 ročné

C1 C2 K1 K2                200 m

C1 C2 K1 K2 K4           500 m

K1                                1000 m

C1 C2 K1 K2                5000 m

C1 K1 - maratón          12,9 km   (3 okruhy po 4,3 km)

 

Chlapci 11 - 12 roční

MK1 MC1 K2 C2           2000 m

Dievčatá 11 - 12 ročné

MK1 K2                        2000 m

MC1                             2000 m

 

Veteráni:

Veteráni I: 35 – 44 roční

Veteráni II: 45 – 54 roční

Veteráni III: 55 a starší

Veteránky I: 30 – 39 ročné

Veteránky II: 40 – 49 ročné

Veteránky III: 50 a staršie

 

1.13 Právo štartu

Účastníci vo všetkých disciplínach štartujú zásadne podľa svojej príslušnosti ku kanoistickému oddielu - klubu. Na medzinárodných pretekoch podľa svojej štátnej príslušnosti. Pripúšťajú sa aj pretekárske spoločenstvá, ak boli oddielmi alebo klubmi, z ktorých je spoločná posádka zložená, riadne prihlásené. Štart zahraničným pretekárom sa povoľuje na základe prihlášky ich materského klubu a to iba na verejných pretekoch a Majstrovstvách Slovenska v maratóne. Podmienkou je rešpektovanie Pravidiel kanoistiky SK SHV.

 

1.14 Právo účasti na pretekoch

Bude určené rozpisom príslušných pretekov.

 

 

 

1.15 Najmenší počet štartujúcich

V jednotlivých disciplínach pretekov musia štartovať najmenej dve lode. Ak je prihlásených na nemajstrovských pretekoch menej lodí ako tri, je možné zlúčiť túto disciplínu s rovnakou disciplínou vyššej alebo nižšej vekovej skupiny. Vyhodnotenie vekovej skupiny, štartujúcej s inou vekovou skupinou sa vykonáva samostatne. Podmienkou vyhodnotenia je odštartovanie minimálne dvoch lodí z vekovej skupiny. Z disciplín K2 a C2 je povolené, keď nie je možnosť zlúčenia, prehlásiť jednotlivých členov posádok do zodpovedajúcich disciplín K1 a C1.

 

1.16 Pretekanie juniorov, kadetov, chlapcov a dievčat

1.16.1 Športovec štartuje vo vekovej skupine zodpovedajúcej jeho kalendárnemu veku.

1.16.2 Športovec prechádza do najbližšej vekovej skupiny k 1. januáru roku, ktorý nasleduje po dosiahnutí hornej hranice veku jeho doterajšej vekovej skupiny.

1.16.3 Chlapci a dievčatá 9 až 14 roční

Pretekajú v jednotlivcoch (singlových disciplínach K1 a C1) po jednotlivých ročníkoch, v dvojiciach             a hromadných disciplínach po dvoch ročníkoch, jedenásťroční s dvanásťročnými a trinásťroční                   so štrnásťročnými.

1.16.4 Športovec môže štartovať aj mimo svojej vekovej skupiny predčasným zaradením do vyššej vekovej skupiny. V tomto prípade po súhlase ŠTK stráca príslušnosť k vekovej skupine zodpovedajúcej jeho kalendárnemu veku. ŠTK súhlas vydáva po predložení súhlasného stanoviska lekára. ŠTK môže udeliť súhlas k žiadosti o striedavý štart, zaslanú predsedom RT juniorov iba pre preteky, ktoré sú zároveň kvalifikáciou na medzinárodné podujatia.

1.16.5. Na jedných pretekoch športovec štartuje iba v jednej lodnej kategórií – kajak, alebo kanoe.

 

1.17 Lode

1.17.1

MK1 - Minikajak pre chlapcov a dievčatá 9 – 11 ročných

max. dĺžka: 420 cm

min hmotnosť: 8 kg

min šírka: 42 cm,

MK1 - Minikajak pre chlapcov a dievčatá 12 ročných

max. dĺžka: 420 cm

min hmotnosť: 8 kg

min šírka: bez obmedzenia

K1 - Kajak pre jednotlivca

max. dĺžka: 520 cm

min hmotnosť: 12 kg

min hmotnosť - maratón: 8 kg

K2 - Kajak pre dvojicu

max. dĺžka: 650 cm

min hmotnosť: 18 kg (do 12r. možnosť použiť MK2 bez min. hmotnosti)

min hmotnosť - maratón: 12 kg

K4 - Kajak pre štvoricu

max. dĺžka: 1100 cm

min hmotnosť: 30 kg

min hmotnosť - maratón: 30 kg

MC1 - Kanoe pre jednotlivca 9-12 ročných

max. dĺžka: 420 cm

min hmotnosť: 8kg

min šírka: 49 cm

C1 - Kanoe pre jednotlivca

max. dĺžka: 520 cm

min hmotnosť: 14 kg,

min hmotnosť - maratón: 10 kg

C2 - Kanoe pre dvojicu

max. dĺžka: 650 cm

min hmotnosť: 20 kg

min hmotnosť - maratón: 14 kg

C4 - Kanoe pre štvoricu

max. dĺžka: 900 cm

min hmotnosť: 30 kg

 

1.17.2 Paluba lode nesmie byť vyššia v žiadnej horizontálnej línii ako najvyšší bod vlnolamu.

1.17.3 Kormidlo

Na kajaku (K1, K2) nesmie hrúbka kormidla presahovať 10 mm, na K4 12 mm, ak predlžuje kormidlo

dĺžku kajaku.

1.17.4 Kanoe - súmernosť, kryty

Kanoe musí byť postavené súmerne podľa pozdĺžnej osi a môže byť úplne otvorené. Ak má loď kýl, musí byť rovný (priamy) a súmerný podľa pozdĺžnej osi lode a nesmie byť vyšší ako 30 mm. Kormidlo, alebo akékoľvek zariadenie riadiace smer lode nie je povolené. Kanoe môžu mať kryty paluby                                           a vetrolam. Dĺžka otvoru v C1 a C2 nesmie byť menšia ako 280 cm a bort lode môže mať hrúbku maximálne 5 cm. Loď môže mať maximálne tri priečky hrúbky 7 cm. C4 môže mať otvor dĺžky minimálne 390 cm, bort hrúbky 6 cm a štyri priečky hrúbky maximálne 6 cm.

1.17.5 Na kanoe pre maratón môže byť použitý odstrániteľný kryt celej paluby.

1.17.6 Na loď nesmie byť nanesená žiadna cudzia látka, ktorá by umožňovala pretekárovi nečestné zvýhodnenie.

1.17.7 Na lodiach, na ich príslušenstve a na oblečení pretekárov ktorí štartujú na pretekoch v Slovenskej republike môžu byť umiestnené reklamné slová a znaky s výnimkou reklám propagujúcich tabakový priemysel a tvrdý alkohol. Používanie reklám na lodiach, ich príslušenstve a oblečení v rámci medzinárodných pretekov upravujú predpisy Medzinárodnej kanoistickej federácie a v rámci Olympijských hier predpisy Medzinárodného olympijského výboru. Ďalšie obmedzenie môže SK SHV požadovať v prípade reprezentácie Slovenskej republiky, podľa sponzorskej zmluvy dohodnutej SK SHV.

1.17.8 Prierez lode meraný v priečnom a pozdĺžnom smere nesmie byť konkávny. Meria sa kolmo a pozdĺžne vzhľadom na vodorysku.

1.17.9 Loď musí byť konštruovaná tak, že ostane plávať na vode, aj keď je ňou naplnená.

 

1.18 Meranie a váženie lodí

1.18.1 Dĺžka lode sa meria medzi krajnými bodmi prednej a zadnej špice lode. Väzy a kovanie, alebo iná ochrana prednej a zadnej špice sa počítajú do dĺžky lode. Kormidlo sa do dĺžky lode nepočíta.

1.18.2 Do hmotnosti kanoí a kajakov sa počítajú trvalé súčasti lode, ktoré sú s loďou pevne spojené. (štartovné číslo sa nezapočítava). Ostatné súčasti výstroja a všetky súčasti z materiálov, ktoré sajú vodu, sa musia pred vážením odstrániť. Lode sa vážia vytreté do sucha.

1.18.3 Ak je rozpisom, alebo na porade vedúcich činovníkov rozhodnuté o povinnom vážení, resp. meraní lodí, musí usporiadateľ umožniť kontrolné váženie, resp. meranie lodí, a to najmenej 1 hodinu pred štartom jazdy, po ktorej bude nasledovať povinné váženie, resp. meranie.

1.18.4 Lode musia počas celých pretekov trvale vyhovovať predpisom. Pretekár, ktorý, hoc aj neúmyselne, použije počas pretekov loď nezodpovedajúcu predpisom, stráca nárok na umiestnenie              a na cenu aj keď pred štartom bola loď uznaná za správnu a až po pretekoch za nevyhovujúcu. Prevažujú sa vždy jedna až tri lode vylosované rozhodcom v cieli ešte pred dokončením príslušnej jazdy. Posádky lodí, určených na kontrolné preváženie musia s loďou zájsť k miestu kontroly ihneď po prejazde cieľovej línie, to znamená, že nesmú opustiť loď skôr ako na mieste váženia a do tej chvíle musia byť stále na dohľad rozhodcov v cieli.

 

1.19 Číslovanie lodí

1.19.1 Lode musia byť riadne očíslované.

1.19.2 Na pretekoch sa používajú obojstranné čísla na štítku bielej farby z nepriesvitného materiálu. Rozmery štítku musia byť šírka 180 mm, výška 200 mm. Číslice musia byť čierne výšky 150 mm              a hrúbky 25 mm. Čísla musia byť spoľahlivo upevnené v kolmej polohe na zadnej palube, alebo priečke, v pozdĺžnej osi lode, tak aby boli riadne viditeľné.

1.19.3 Každá loď musí odštartovať s riadne upevneným číslom.

1.19.4 Štartovné čísla pre krátke trate zabezpečuje vysielajúca zložka. Pre dlhé trate a maratón zabezpečuje štartovné čísla usporiadateľ. Za zapožičanie čísla môže usporiadateľ vyžadovať zálohu maximálne 2 € za jedno zapožičané číslo.

 

1.20 Bezpečnostné predpisy

1.20.1 Pretekári musia vedieť dobre plávať a štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Lode musia byť počas pretekov, ale aj počas tréningového procesu zabezpečené proti potopeniu nainštalovaním výtlačného telesa o nosnosti najmenej 5 kg.

1.20.2 Na pretekoch chlapcov a dievčat musia pretekári štartovať v plávacích vestách o nosnosti najmenej 3 kg. Nie je povolené použiť nafukovacie vesty a iné provizórne opatrenia. Za dodržiavanie tohto predpisu zodpovedá vedúci družstva.

1.20.3 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť zdravotníka a záchrannú službu a taktiež nahlásiť podujatie na všetky orgány, kde je to potrebné, v súlade so zákonom 1/2014, Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí.

 

1.21 Protesty

1.21.1 Všetky protesty podávajú vedúci družstiev, a to vždy písomne spolu s predpísaným poplatkom. Ak je protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

1.21.2 Protesty, týkajúce sa skutočností ktoré vznikli pred začatím pretekov, podávajú sa hlavnému rozhodcovi pred štartom prvej jazdy pretekov.

1.21.3 Protesty, týkajúce sa sporných otázok ktoré vznikli v priebehu pretekov, podávajú sa hlavnému rozhodcovi. Protesty treba podať najneskoršie 20 minút po zverejnení výsledku príslušnej jazdy.

1.21.4 Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu možno podať len ak je domnienka, že hlavný rozhodca rozhodol v rozpore s predpismi. Odvolanie sa musí podať do 1 hodiny po oznámení rozhodnutia.

1.21.5 Poplatok pri doručení protestu a odvolania je 20 €.

 

1.22 Prerokovanie protestu a odvolania

1.22.1 Protest a odvolanie sa musí prerokovať čo najskôr. Ak nie je možné protest vyriešiť na mieste pretekov, musí ho hlavný rozhodca postúpiť so všetkými dokladmi ŠTK SK SHV.

1.22.2 Všetky protesty a odvolania postúpené na vybavenie ŠTK SK SHV je tento orgán povinný vybaviť najneskôr do 4 týždňov odo dňa, kedy mu boli postúpené. Do tejto doby nie je možné vyhlasovať výsledok disciplíny, proti ktorej bol dodaný protest.

 

1.23 Vylúčenie z pretekov

1.23.1 Každý pretekár, ktorý hrubo poruší pravidlá rýchlostnej kanoistiky, doplnky k pravidlám rýchlostnej kanoistiky, bude z pretekov vylúčený.

1.23.1.1 Pretekár môže byť vylúčený, keď hrubo poruší, alebo sa stane predmetom hrubého porušenia zásad športovej etiky a neprístojného správania sa ktoréhokoľvek člena družstva.

1.23.2 Ak si to vyžaduje rozsah, alebo druh previnenia, je nutné priestupok postúpiť Disciplinárnej komisii SK SHV k disciplinárnemu konaniu.

Jantext
Vajda

Preteky

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner