Nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky juniorov

v rýchlostnej kanoistike 2024

 

                       1. Všeobecné podmienky nominácie

 1.1 Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí

sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

1.2. Pretekárov, ktorí sa nominujú na  MEJ, MSJ a SON určí realizačný tím juniorov (RTJ) na základe kontrolných testov, MRJ Bratislava a kvalifikačných pretekov.

1.3. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy, kontrolnými testami a výcvikovými tábormi v prípade, že finančné možnosti slovenskej kanoistiky nám ich umožnia zorganizovať.

1.4. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme juniorov na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Bratislava a kvalifikačných pretekov a to K1 a C1 1-6 loď v poradí a K2 a C2 1-3 loď v poradí.

1.5. Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá predseda RTJ po schválení RTJ na schválenie výkonnému výboru sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

1.6. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.

1.7. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch.

1.8. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.

1.9. Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorí budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných slovenskou kanoistikou.

1.10. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, etiky, športového ducha a súťažných pravidiel.

1.11. Naďalej platí striedavý štart t.j. v prípade potreby ostaršenia pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a na sekretariát slovenskej kanoistiky sekcii hladkých vôd.

1.12. Na MEJ a MSJ môžu pretekári štartovať na jednej trati iba v jednej disciplíne. O štarte vo viacerých disciplínach rozhodne RTJ na základe výkonnosti pretekárov a možnosti podľa časového programu pretekov.

                    2.Vrcholné podujatia a výcvikové tábory RDJ a RDK

 • Testy RDJ a RDK, Šamorín 17.02.2024
 • Testy RDJ a RDK, Imunovital + NŠC
 • VT RDJ a RDK, Zemník 15.-21.4.2024
 • Testy RDJ a RDK, Zemník, Bratislava 27.-28.04.2024
 • MSR DT 05.2024
 • MRJ Zemník, Bratislava 22.-26.05.2024
 • KP junior + U23, Zemník, Bratislava 08.-09.06.2024
 • VT pred MEJ, Zemník 12.-23.06.2024
 • MEJ+U23 Bratislava, Slovensko 27.-30.06.2024
 • VT pred MSJ, Zemník, Bratislava 06.-14.07.2024
 • MSJ+U23 Plovdiv, Bulharsko17.-21.07.2024
 • MSR KT Zemník, Bratislava 02.-04.08.2024
 • SON 12.-15.09.2024 Sukoro
 • Testy RDJ a RDK 1.10.-10.12.2024, NŠC
 • VT RDJ a RDK, Štrbské Pleso 09.-15.12.2024?

 

                                       3.Postupnosť nominácie

3.1. Testy RDJ,RDK  Šamorín 17.02.2024

3.2. Kontrolný testovací zraz Zemník  27.-28.04.2024

Povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON.

Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Bratislava.

Kontrolný testovací zraz sa uskutoční, len v singlových disciplínach.

Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 1 x 5000m, dievčatá 2 x 500m a 1 x 5000m. Poradie športovcov  v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. Prvých šesť lodí z K1 500m  juniorov budú zaradený do výberu zloženia K4 smerom na MRJ Bratislava.

3.3. M SR DT  04.05.2024

Povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

 

3.4. MRJ Bratislava  22.-26.05.2024

Štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SKA). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť pretekárov. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kontrolného testu. Pretekárom, ktorí sa na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaní. MRJ  sú kontrolnými a prípravnými pretekmi v medzinárodnej konkurencii.

Z MRJ Bratislava sa nominuje na kvalifikačné preteky juniorov prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

3.5. Kvalifikačné preteky juniorov a U23 Zemník 08.-09.06.2024                                                      

Hlavné nominačné preteky na MEJ+U23 Bratislava vo vybranej disciplíne/200,500,1000 m/ smerom k štartu na MEJ+U23 Bratislava.

Zúčastniť sa na  kvalifikačných pretekoch juniorov Zemník 08.-09.06.2024 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Bratislava v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2 sa nominujú na MEJ+U23 Bratislava. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ .

Zloženie posádky K4/juniori a juniorky/ určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kvalifikačného preteku juniorov.

Zloženie posádky K2 a C2 mix. určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kvalifikačného preteku juniorov, vhodných somatotypov a nominovaných pretekárov na MEJ Bratislava.

Maximálny časový odstup:       

K1,C1- 1000m 3sek., K2,C2- 3sek.

K1,C1- 500m   2sek., K2,C2- 1,5sek.

K1,C1- 200m   1sek.,

 S prihliadnutím na poveternostné podmienky.

3.6. O nominovaní  jednotlivých disciplín na MEJ+U23 Bratislava rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie.

 

3.7. MEJ+U23 Bratislava 27.-30.06.2024

Nominované budú víťazné lode z kvalifikačného preteku juniorov v disciplínach K1,C1,K2,C2 s prihliadnutím na výsledky z testov na Zemníku, MRJ a KP juniorov 2024. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MEJ+U23  2024 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie. Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

3.8. MSJ+U23 Plovdiv 17.-21.07.2024

Nominujú sa pretekári v jednotlivých disciplínach na základe podmienok a výsledkov z MEJ podľa nižšie uvedenej tabuľky. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MSJ+U23 2024 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. Podmienka nominácie je umiestnenie podľa nasledujúcej tabuľky z MEJ.

 

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie do

Poznámka

K1 500m

muži

9 miesto

Neolympijská disciplína

K1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m

muži

10 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

muži

9 miesto

Neolympijská disciplína

K4 500m

muži

10 miesto

Olympijská disciplína

K1 200m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

10 miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

ženy

10 miesto

Olympijská disciplína

C1 200m

ženy

10 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

C1 1000m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

C2 500m

ženy

10 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

muži

9 miesto

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 500m

muži

10 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m mix.

 

9 miesto

Neolympijská disciplína

C2 500m mix.

 

9 miesto

Neolympijská disciplína

 

 

Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach.

O obsadení jednotlivých disciplín na MSJ rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a  po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

 

3.9. M-SR KT 02.-04.08.2024

Povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Kvalifikačné preteky na SON  vo vybranej disciplíne. Na SON sa nominujú ročníky 2007 až 2009 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 2007 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 2008 a 2009 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie .

3.10. SON  12.-15.9.2024   

Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 2007,2008 a 2009, viď predošlý bod M SR KT.

              4.  Záverečné ustanovenie

4.1. V prípade nepredvídateľných okolností môže RTJ  navrhnúť výkonnému výboru-  sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika zmeny v nominácii na MRJ Bratislava, MEJ+U23 Bratislava, MSJ+U23 Plovdiv a SON  ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie výkonnému výboru -  sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

 

Schválené:  V Bratislave,  dňa 7.2.2024      

Spracoval: Marián Tesárik

    

Jantext
Vajda

Preteky

M-SR dlhé trate

04.05.2024 - 04.05.2024

Jungov memoriál

11.05.2024 - 11.05.2024

Rudno Cup

18.05.2024 - 18.05.2024

Medzinárodná regata juniorov/U23

24.05.2024 - 26.05.2024

Pohár SNP

01.06.2024 - 02.06.2024

KP juniori a U23

08.06.2024 - 09.06.2024

Veľká cena Komárna

15.06.2024 - 16.06.2024

Trenčianska regata

22.06.2024 - 23.06.2024

Novácka päťstovka

06.07.2024 - 07.07.2024

Pohár Interu

13.07.2024 - 14.07.2024

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

20.07.2024 - 21.07.2024

M-SR krátke trate

02.08.2024 - 04.08.2024

M-SR SUP

10.08.2024 - 11.08.2024

Hargašov memoriál / M-SR maratón

07.09.2024 - 07.09.2024

Dunajský maratón

15.09.2024 - 15.09.2024

Rozlúčkové preteky

05.10.2024 - 05.10.2024

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

08.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

M-SR dlhé trate

06.05.2023 - 06.05.2023

Rudno Cup

20.05.2023 - 20.05.2023

Medzinárodná regata juniorov/U23

26.05.2023 - 28.05.2023

Veľká cena Komárna

03.06.2023 - 04.06.2023

KP juniori

10.06.2023 - 10.06.2023

Pohár SNP

17.06.2023 - 18.06.2023

Trenčianska regata

24.06.2023 - 25.06.2023

Novácka päťstovka

01.07.2023 - 02.07.2023

II. KP seniori

13.07.2023 - 14.07.2023

Pohár Interu

15.07.2023 - 16.07.2023

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.07.2023 - 23.07.2023

M-SR krátke trate

04.08.2023 - 06.08.2023

M-SR SUP

12.08.2023 - 13.08.2023

Dunajský maratón

10.09.2023 - 10.09.2023

Jungov memoriál

16.09.2023 - 16.09.2023

Hargašov memoriál / M-SR maratón

23.09.2023 - 23.09.2023

Rozlúčkové preteky

30.09.2023 - 30.09.2023

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner