Nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky juniorov v rýchlostnej kanoistike 2021.

         1. Všeobecné podmienky nominácie

1.1. Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

1.2. Pretekárov, ktorí sa nominujú na  MEJ, MSJ a SON určí Realizačný tím juniorov (RTJ) na základe kontrolných testov, MRJ Bratislava a kvalifikačných pretekov.

1.3. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy, kontrolnými testami a výcvikovými tábormi v prípade, že finančné možnosti slovenskej kanoistiky nám ich umožnia zorganizovať.

1.4. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme juniorov na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Bratislava a kvalifikačných pretekov a to K1 a C1 1-6 loď v poradí a K2 a C2 1-3 loď v poradí.

1.5. Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá RTJ na schválenie výkonnému výboru sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

1.6. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.

1.7. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch.

1.8. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.

1.9. Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorí budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných slovenskou kanoistikou.

1.10. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, etiky, športového ducha a súťažných pravidiel. 

1.11. Naďalej platí striedavý štart t.j. v prípade potreby ostaršenia pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a na sekretariát slovenskej kanoistiky sekcii hladkých vôd.

1.12. Zúčastniť sa na kvalifikačných pretekoch juniorov Zemník 2021 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Bratislava v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.          

1.13. Na MEJ a MSJ môžu pretekári štartovať na jednej trati iba v jednej disciplíne. O štarte vo viacerých disciplínach rozhodne RTJ na základe výkonnosti pretekárov a možnosti podľa časového programu pretekov.

                2.Vrcholné podujatia a výcvikové tábore RDJ a RDK

 • Testy RDJ a RDK, Šamorín 06.02.2021/ak nam to povolia opatrenia/
 • VT RDJ a RDK, Zemník 12.-18.4.2021
 • Testy RDJ a RDK, Zemník, Bratislava 01.-02.05.2021
 • MSR DT .-.05.2021
 • MRJ Zemník, Bratislava 28.-30.05.2021
 • KP juniori, Zemník, Bratislava 05.-06.06.2021
 • VT pred MEJ, Zemník 11.-20.06.2021
 • MEJ U23 Poznaň, Poľsko 24.-27.06.2021
 • VT pred MSJ, Zemník, Bratislava 05.-08.07.2021
 • MSJ U23 Montemor, Portugalsko15.-18.07.2021
 • MSR KT Zemník, Bratislava 06.-08.08.2021
 • SON 10.-12.09.2021
 • Testy RDJ a RDK 1.11.-10.12.2021, Imunovital + NŠC
 • VT RDJ a RDK, Štrbské Pleso 6.-12.12.2021

                                       3.Postupnosť nominácie.

3.1. Testy RDJ,RDK 06.02.2021 /ak nam to povolia opatrenia/

3.2. M SR DT  2021

Povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

3.3. Kontrolný testovací zraz Zemník  01.-02.05.2021

Povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Bratislava.

Kontrolný testovací zraz sa uskutoční, len v singlových disciplínach.

Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 2 x 500m a 2 x 200m. Poradie športovcov  v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. Prvých šesť lodí z K1 500m a 200m juniorov budú zaradený do výberu zloženia K4 smerom na MRJ Bratislava.

3.4. MRJ Bratislava  28.-30.052021

Štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SKA). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť pretekárov. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kontrolného testu. Pretekárom, ktorí sa na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaní. MRJ  sú kontrolnými a prípravnými pretekmi v medzinárodnej konkurencii.

Z MRJ Bratislava sa nominuje na kvalifikačné preteky juniorov prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

3.5. Kvalifikačné preteky juniorov Zemník 05.-06.06.2021                                                    

Hlavné nominačné preteky na MEJ&U23 Poznaň vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ&U23 Poznaň.

Zúčastniť sa na  kvalifikačných pretekoch Zemník 05.-06.06.2021 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Bratislava v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa nominujú na MEJ&U23 Poznan.                    V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ .

      Maximálny časový odstup:          

K1,C1- 1000m 4sek., K2,C2- 3sek.

K1,C1- 500m   2sek., K2,C2- 1,5sek.

K1,C1- 200m   1sek., K2,C2- 1sek.

 S prihliadnutím na  poveternostné podmienky.

3.6. O nominovaní  jednotlivých disciplín na MEJ &U23 Poznaň rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie.

3.7. MEJ&U23 Poznan 24.-27.06.2021

Nominovaní budú najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na výsledky z testov na Zemníku, MRJ a KP juniorov 2021. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MEJ&U23  2021 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie. Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

3.8. MSJ&U23 Montemor 15.-18.07.2021

Nominujú sa najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné a domáce výsledky v roku 2021 a výsledky z testov, MRJ a KP juniorov a MEJ 2021. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MSJ 2021 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. Podmienka nominácie je umiestnenie podľa nasledujúcej tabuľky z MEJ.

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie do

Poznámka

K1 200m

muži

12. miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

muži

12. miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

muži

9. miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

muži

9. miesto

Olympijská disciplína

K1 200m

ženy

12. miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12. miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

9. miesto

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

9. miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

ženy

9. miesto

Olympijská disciplína

C1 200m

ženy

12. miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

ženy

9. miesto

Olympijská disciplína

C2 200m

ženy

9. miesto

Neolympijská disciplína

C2 500m

ženy

9. miesto

Olympijská disciplína

C1 200m

muži

9. miesto

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12. miesto

Olympijská disciplína

C2 1000m

muži

9. miesto

Olympijská disciplína

C4 500m

muži

9. miesto

Neolympijská disciplína

 

Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. O obsadení jednotlivých disciplín na MSJ rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a  po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

3.9. M-SR KT  06.-08.08.2021

Povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačné preteky na SON Račice vo vybranej disciplíne. Na SON sa nominujú ročníky 2004 až 2006 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 2004 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 2005 a 2006 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie .

3.10. SON  10.-12.9.2021  Račice

Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 2004,2005 a 2006, viď predošlý bod M SR KT. 

4. Záverečné ustanovenie

4.1. V prípade nepredvídateľných okolností môže RTJ  navrhnúť výkonnému výboru-  sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika zmeny v nominácii na MRJ Bratislava, MEJ&U23 Poznaň, MSJ&U23 Montemor a SON  ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie výkonnému výboru-  sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika

 

Schválené:  V Bratislave,  20. januára 2021      

Spracoval: Marián Tesárik

Jantext
Vajda

Preteky

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Majstrovstvá SR maratón

18.09.2021 - 18.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Partner
Partner
Partner