Výberové konanie na trénera

Výberové konanie na pozície trénerov rýchlostnej kanoistiky Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 1. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (Kanoistický klub Slávia UK)
 2. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (Vodácky klub Tatran)
 3. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Nováky (Klub R.K. Nováky)

Požiadavky na pozíciu:

 • Odborné vzdelanie v odbore rýchlostná kanoistika (min. I. stupeň trénerskej triedy)
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Trénerská prax v rýchlostnej kanoistike
 • Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami
 • Znalosť pravidiel RK, smerníc SK
 • Skúsenosti s účtovaním akcií
 • Vodičský preukaz skupiny B, do budúcna BE

Pracovná náplň pozície:

 • Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na juniorov a kadetov
 • Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy
 • Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ
 • Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných SK SHV
 • Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity
 • V prípade potreby výjazdy na sústredenia organizované SK SHV
 • Zastupovanie klubu na výjazdoch
 • Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom SK SHV
 • V prípade potreby aktívna výpomoc pri plnení cieľov SK SHV

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzača na pozíciu:

 1. písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu (lokalitu)
 2. profesijný štruktúrovaný životopis s preukázateľnou trénerskou praxou v obore RK
 3. kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, plus doklad o vzdelaní v obore RK
 4. predstavenie rámcovej stratégie trénerskej činnosti na obdobie rokov 2022 – 2024
 5. v prípade uchádzača, ktorý v súčasnosti pôsobí v tejto pozícii – kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie svojej práce od začiatku pracovného pomeru,
 6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 7. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Zmluvný plat/odmena:

 • 1200,- EUR/mesiac

Termín začatia zmluvného pomeru:

 • október 2021, resp. dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 17.09.2021.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, respektíve dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe na canoe@canoe.sk.

Termín výberového konania:

 • streda 22.09.2021 od 09:00 do 12:00 v Bratislave v sídle SK SHV

Účasť predsedu klubu alebo jeho zástupcu je vyžadovaná.

S označením na obálke a v žiadosti:

 • „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤʺ

Adresa na podanie žiadosti:

Slovenská kanoistika – Sekcia hladkých vôd

Junácka 6, 831 04 Bratislava

 

Róbert Petriska

Predseda SK SHV

Dňa 06.09.2021

Jantext
Vajda

Preteky

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Partner
Partner
Partner