Opatrenia ÚVZSR k tréningovému procesu

Úrad verejného zdravotníctva vydal 14.10.2020 aktualizované opatrenia v znení:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

Celé opatrenie ÚVZSR - prevádzky a podujatia

Z uvedených opatrení pre športovú činnosť v kluboch rýchlostnej kanoistiky a v iných priestoroch, kde sa vykonáva športová činnosť súvisiaca s kanoistikou (týka sa Zemníka; lokalít kde sa uskutočňuje sústredenie; lokality mimo klubu, kde sa uskutočňuje jednorazový tréning...) platia podľa ÚVZ SR opatrenia podľa písmena D):

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

To znamená, že kluby musia zabezpečiť tréningový proces tak, aby sa v jednom momente na jednom mieste/v jednom priestore/miestnosti nachádzalo maximálne 6 osôb včítane trénera, či inej osoby. Podľa tohto je v súlade s opatreniami, ak v klube bude naraz aj viac osôb, ale na jednom mieste bude maximálne 6. Preto odporúčame pripraviť pre priebeh tréningového procesu harmonogram športovej prípravy podľa skupín. (prezliekanie po šiestich v šatni, výmena 6-členných skupín v posilňovni, rozdelenie 6 členných skupín na lodiach po vodnej ploche.

Výnimkou z tohto je disponovať negatívnym testom na Covid-19, čo v tréningovom procese nepripadá do úvahy.

Pri tréningovom procese je nutné dodržiavať nasledujúce povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste tréningu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka). Prekrytie nie je nutné počas samotnej športovej činnosti za dodržania vzdialenosti 2 metre,

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, (nápoje použiť po odchode z tréningu)

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do priestorov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky,

- povinne dohliadnuť na použitie dezinfekcie na ruky pri každom vstupe do posilňovne, na trenažér, alebo iný priestor kde sa striedajú športovci,

- zabezpečiť po každej výmene skupiny v posilňovni dezinfekciu povrchov, ktoré sú vystavené kontaktu s dýchacími cestami (lavica na ťah, hrazda, ...)

- zákaz podávania rúk,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- klub musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na tréningu,

- v prípade pozitívneho testu niektorého člena na Covid-19, ktorý sa pred tým zúčastnil tréningu, zabezpečiť test a karanténu osobám, ktorí boli s ním na tréningu v kontakte.

- zabezpečiť, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) osoba zostala v domácej izolácii,

- informovať zúčastnených, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto tréningu,

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Na záver by som chcel všetkých požiadať o rešpektovanie vzniknutej situácie, vydržať toto obdobie, ktoré nám sťažuje našu činnosť a často prináša neoverené protichodné informácie. Dodržiavajte vyššie uvedené opatrenia, aby sme zvládli šírenie vírusu čo najlepšie a stretli sa nasledujúci rok na súťažiach.

 

Ing. Boris Bergendi

generálny manažér

Jantext
Vajda

Preteky

Leto s Kajakom

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 10.10.2020

Leto s Kajakom

17.10.2020 - 17.10.2020