Odporúčanie ohľadne športvej činnosti – AKTUALIZÁCIA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ)  nám včera zaslalo usmernenie pre športove organizácie ohľadne športovej činnosti pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

Usmernenie si môžete prečítať nižšie. Pozostáva z položených otázok Úradu verejného zdravotníctva (ÚNZ) v rámci športovej prípravy a následné zo zoznamu dokumentov - verejných vyhlášok a opatrení ÚNZ. Prosím, tieto dokumenty si prečítajte pozorne, lebo uvedené odpovede vo svojom kontexte nie sú v niektorých prípadoch úplne v súlade so zverejnenými opatreniami, ako aj niektoré odpovede nie sú v súlade medzi sebou.

Z kontextu odpovede na otázku č. 3 vyplýva, že v individuálnych športoch je možné aj v týchto dňoch využívať športovú infraštruktúru, ale v odpovedi na otázku 5 ÚNZ potvrdzuje že táto športová infraštruktúra spadá pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 . A čo nie je v tejto odpovedi, ale v priložených opatreniach, je rozhodnutie ÚNZ o uzavretí týchto telovýchovno-športových zariadení špecifikovaných v § 22 zákona č. 355/2007. (teda aj kanoisticke kluby)

Predpokladám že MŠVVŠ chce nájsť riešenie pre top reprezentantov, ktorí sa majú pripravovať na najdôležitejšie medzinárodné podujatia (OH, resp. kvalifikácie na OH) za prísneho splnenia všetkých opatrení.

Ohľadne prípravy mládeže a z môjho osobného pohľadu aj talentovanej mládeže by som vás chcel požiadať o použitie zdravého rozumu. Výkony a príprava pretekárov sú teraz, či sa nám to páči, alebo nie, druhoradé. Na prvom mieste je zdravie všetkých pretekárov. Odporúčame viesť udržiavacie tréningy v domácom prostredí, alebo individuálne beh vo voľnej prírode. Tréningy na vode, len pokiaľ viete zabezpečiť úplnu izoláciu medzi športovcami. Vytvárať už dvojčlenné, resp viac členné skupiny prinášajú hrozbu nakoľko ako uvádza ÚNZ „ nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory..  či sa stretli s infikovanými osobami...)“ a teda môžu nechtiac a nevedomky rozšíriť vírus medzi ostatných športovcov v skupine, ktorí sa následne stretajú so svojimi súrodencami, rodičmi, možno aj starými rodičmi. K organizovaniu a plánovaniu tréningov sa stavajme zodpovedne!

Ing. Boris Bergendi

Generálny manažér

Usmernenie MŠVVŠ:

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?

Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.

V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?

Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?

Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a

intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?

Odpoveď UVZ: Pojem športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol minimalizovaný sociálny kontakt.

Kažšportová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:

V Bratislave, dňa 18. marca 2020

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori + testovanie juniori

24.04.2020 - 25.04.2020

M SR maratón

26.04.2020 - 26.04.2020

Rudno Cup

02.05.2020 - 02.05.2020

M SR dlhé trate

09.05.2020 - 10.05.2020

Jungov memoriál

16.05.2020 - 16.05.2020

Pohár SNP

23.05.2020 - 24.05.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2020 - 31.05.2020

KP juniori

06.06.2020 - 06.06.2020

Veľká cena Komárna

13.06.2020 - 14.06.2020

Samaria Cup

20.06.2020 - 21.06.2020

II. KP seniori

25.06.2020 - 26.06.2020

Trenčianska regata

27.06.2020 - 28.06.2020

Novácka päťstovka

11.07.2020 - 12.07.2020

Pohár Interu

25.07.2020 - 26.07.2020

M SR krátke trate

07.08.2020 - 09.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020