1.1 Registrácia

1.1.1 Všetkým členom kanoistických oddielov - klubov, ktoré sú združené v Slovenskej kanoistike Sekcii hladkých vôd (ďalej len SK SHV) sa odporúča byť zaregistrovaní v SK SHV.

1.1.2 Registrácia pre rýchlostnú kanoistiku jedného pretekára v dvoch alebo viacerých oddieloch - kluboch je neprípustná. Pretekár so zahraničným občianstvom môže byť registrovaný na SK SHV po predložení potvrdenia zväzu kanoistiky danej krajiny, že nie je registrovaný v žiadnom klube tejto krajiny.

1.1.3 Žiadosť o registráciu vykonáva oddiel alebo klub rýchlostnej kanoistiky v elektronickom systéme zväzu (ESZ). Vlastné zaregistrovanie pre príslušný kalendárny rok vykonáva SK SHV s prípadným vyznačením rozhodcovskej či trénerskej kvalifikácie. Registráciu pretekára je možné vykonať po predložení potvrdenia o lekárskej prehliadke, v ktorej je vyznačená platnosť lekárskej prehliadky detským, dorastovým, všeobecným, alebo športovým lekárom na nastávajúcu sezónu. Označením registrácie sekretariátom SK SHV v ESZ nadobúda registrácia platnosť na príslušný rok.

1.1.4 Účastník pretekov v kategórii dospelých a vo veteránskej kategórii sa môže zúčastniť štartu bez lekárskej prehliadky, po predložení čestného prehlásenia o štarte na vlastné nebezpečenstvo. Prehlásenie musí obsahovať meno pretekára, názov pretekov a dátum. Účasť na pretekoch je však podmienená registráciou v ESZ podľa bodu 1.2.2. Prehlásenia je HR povinný doručiť ihneď po pretekoch na sekretariát zväzu, ktorý pre aktuálnu sezónu zverejňuje zoznam pretekárov v kategórii dospelých s predloženým preláseniami.

1.1.5  Platnosť registrácie: Termínom vykonania prvej, alebo obnovenej registrácie pretekára v SK SHV vzniká dvojročné obdobie v ktorom uvedeného pretekára, bez súhlasu schváleného prestupu, nemôže registrovať iný oddiel – klub.

 

1.2 Záznam v elektronickom registračnom zozname ESZ,  preukazuje registráciu v SK SHV a umožňuje účasť na kanoistických pretekoch na celom území Slovenskej republiky a vykonávanie funkcií v SK SHV.

1.2.1 Pretekár je v elektronickom registračnom zozname zaregistrovaný ak:

 1. a) odošle riadne vyplnený elektronický formulár ESZ a má vloženú fotografiu,
 2. b) má zaplatený registračný poplatok,
 3. c) vo vekovej kategórii 9 roční až juniori - má potvrdenú lekársku prehliadku (jej platnosť je len v kalendárnom roku, v ktorom bola potvrdená) a výkonnostnú triedu (ak sa vyžaduje jej potvrdenie) nie staršiu ako jeden rok
 4. d) v kategórii dospelých a veteráni je postup podľa bodu 1.2.2. postačujúci.
 5. e) pri prvej registrácie zašle na SK SHV aj súhlas so spracovaním  osobných údajov.
 6. f) je zaregistrovaný najneskôr štyri dni (do 12:00) pred termínom prvého dňa príslušných pretekov

1.2.2 Ostatní členovia sú v elektronickom registračnom zozname zaregistrovaní ak:

 1. a) odošlú riadne vyplnený elektronický formulár ESZ,
 2. b) majú zaplatený registračný poplatok

 

1.3 Registračné poplatky:

 1. a) pre členov po celý rok minimálne 0,50 €
 2. b) pre prvoregistrovaných členov - pretekárov celý rok minimálne 2,- €
 3. c) pre členov – pretekárov všetkých vekových skupín do 31.marca minimálne 2,- €
 4. d) opakovaná pre pretekárov všetkých vekových skupín po 31.marci minimálne 5,- €
 5. e) každý člen môže podľa vlastnej úvahy zaplatiť aj vyššie členské jednorazovo, či viac krát za rok.

 

1.4 Registrácia nových členov.

1.4.1 Registrácia nových členov prebieha prostredníctvom ESZ, do ktorého má každý klub prihlasovacie údaje.

1.4.2 Poverený pracovník oddielu - klubu vyplní všetky požadované údaje elektronického registračného formuláru, vloží fotografiu (iba pri registrácii pretekárov) a  potvrdí tlačidlom „Uložiť“.

Ak niektorý z členov oddielu - klubu ukončí svoje členstvo v oddieli - klube (netýka sa prestupu), zmenia sa mu údaje, priezvisko, alebo kontaktné údaje, oddiel - klub je povinný toto ihneď zaznamenať v ESZ v Správe osôb.

1.4.3 Poplatky za registráciu musia oddiely - kluby zaplatiť najneskôr do 31. marca každého roku.

1.4.4 SK SHV musí vždy do 10. apríla zaslať aktualizovaný výpis z registrácie pretekárov, trénerov                   a rozhodcov, termín a zoznam uskutočnených prestupov oddielom - klubom a ŠTK a tento musí byť taktiež k dispozícií na nahliadnutie na sekretariáte SK SHV.

 

 1. Prestupový poriadok - zmena členstva

2.1 Pretekár, ktorý mieni štartovať za iný oddiel - klub a od poslednej registrácie mu neuplynuli dva roky požiada o uskutočnenie prestupu zaslaním mailu/listu na sekretariát SK SHV a zaplatením prestupového poplatku 4,- €. Poverený pracovník sekretariátu vygeneruje elektronický prestupový formulár v ESZ, ktorý rozpošle informáciu o žiadosti o prestup dotknutým oddielom - klubom. Poverení pracovníci oddielu – klubu vyplnia požadované údaje v elektronickom prestupovom formulári a potvrdia tlačidlom „Zaslať“. Prestup nadobudne platnosť po potvrdení ŠTK v ESZ. V prípade nesúhlasu s prestupom je materský oddiel – klub povinný do 14 dní SK SHV vpísať zdôvodnenie svojho odmietavého rozhodnutia na príslušné miesto elektronického prestupového formulára vrátane prípadnej výšky a formy požadovanej náhrady za pretekára.

Ak materský oddiel – klub takto neučiní do 14 dní od dátumu vygenerovania elektronického prestupového formulára, považuje sa to za súhlas s prestupom a po schválení ŠTK prestup nadobudne v ESZ platnosť.

2.1.1. ESZ zabezpečuje mailovú notifikáciu všetkým trom zúčastneným stranám (obidva oddiely – kluby, ŠTK) a to – 1. pri vytvorení prestupového formulára, 2. pri potvrdení oboma klubmi – oddielmi, 3. 10 dní po vygenerovaní prestupového formulára pokiaľ jedna strana nedala súhlas s upozornením blížiaceho sa termínu, 4. Po schválení prestupu ŠTK

2.1.2 Oddiely - kluby, medzi ktorými sa uskutoční prestup pretekára, sa môžu dohodnúť aj na forme a výške náhrady výchovného. Pokiaľ nedôjde k dohode na forme a výške náhrady výchovného, prináležia získané body pretekára v pohárových súťažiach a podiel na finálových výsledkoch z M SR, oddielu – klubu z ktorého pretekár odišiel a za ktorý pretekal minimálne tri roky. Zápočet bodov            v kategórii juniorov, kadetov, chlapcov a dievčat vykoná ŠTK SK SHV za sezónu, v ktorej sa prestup                z tohto oddielu – klubu uskutočnil a v nasledujúcej sezóne. V prípade prestupu pretekára v sezóne, v ktorej dovŕšil 18 a viac rokov, započíta ŠTK SK SHV oddielu – klubu z ktorého pretekár odišiel a za ktorý pretekal minimálne tri roky, aj podiel pretekára na výsledkoch z M SR dospelých, po dobu piatich rokov.

2.1.3 Pretekára, ktorý nadobudne v roku prestupu 18 rokov vrátane a menej zastupuje zákonný zástupca.

2.1.4 V jednom kalendárnom roku môže pretekár uskutočniť len jeden prestup s výnimkou zmeny bydliska  alebo školy.

Jantext
Vajda

Preteky

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner