3.1 Krátke trate definícia

Preteky na krátkych tratiach sa jazdia na stojatej alebo mierne tečúcej vode, trať je priama a jej dĺžka nepresahuje 1000 metrov.

 

3.2 Krátke trate pretekárska dráha

3.2.1 Pretekárska dráha na krátke trate musí byť priama a musí byť vytýčená v jednom smere. Dráha určená k pretekom sa jasne vyznačí bójkami aspoň dve hodiny pred štartom. Jednotlivé dráhy musia mať čistú šírku aspoň 6 metrov pre každú loď. Štart je potrebné vyznačiť dvoma bójkami so zástavkami, všetko červenej farby a cieľ taktiež dvoma bójkami so zástavkami všetko červenej farby.

3.2.2 Na majstrovstvách SR a pretekoch Slovenského pohára počet jednotlivých dráh pretekárskej trate musí byť minimálne 9, pri 200m tratiach minimálne 6, každá o šírke 6 až 9 metrov. Jednotlivé dráhy je potrebné vyznačiť po celej dĺžke bójkami vzdialenými od seba najviac 50 metrov. Hĺbka vody na týchto pretekoch musí byť po celej trati a po celú dobu súťaže minimálne 2 metre.

3.2.3 Pretekárska dráha sa vyznačuje pre 9 lodí. Ak šírka vodnej plochy nedovoľuje štart 9 lodí, upraví sa pretekárska dráha podľa miestnych podmienok.

 

3.3 Rozjazdy, semifinále, finále

3.3.1 Maximálny počet lodí štartujúcich v jednej jazde je 9.

3.3.2 Ak je počet prihlásených lodí vyšší ako počet dráh, konajú sa rozjazdy na rovnakej trati ako finálové jazdy. Podľa počtu prihlášok sa lode rozdelia do rozjázd a  semifinále podľa kľúča (viď tabuľku postupových kľúčov).

3.3.3 Zloženie posádky, ktorá sa kvalifikovala do semifinále alebo do finále sa nesmie meniť.

3.3.4 Hlavný rozhodca má právo na porade vedúcich činovníkov, resp. po elektronickej porade po informácii od časomiery zmeniť so súhlasom riaditeľa pretekov, systém rozjázd v prípade, že došlo k zníženiu počtu lodí.

3.3.5 Časový rozdiel medzi jednotlivými jazdami (rozjazdou, semifinále a finálovou jazdou) tej istej

disciplíny nesmie byt menší než jedna hodina.

 

3.4 Dlhé trate, definícia

Preteky na dlhých tratiach sa jazdia na stojatej, alebo mierne tečúcej vode.

 

3.5 Dlhé trate, pretekárska dráha

3.5.1 Na pretekoch na dlhšiu vzdialenosť ako 2000 m musí byt trať vyznačená dvoma obrátkami vždy so zmenou smeru jazdy.

3.5.2 Na Majstrovstvách SR a na kvalifikačných pretekoch musí byť hĺbka vody na všetkých miestach trate najmenej 2 metre po celú dobu trvania pretekov.

3.5.3 Každá obrátka je vyznačená štyrmi žltými bójkami. Polomer obrátky je najmenej 31,5 metra.

 

3.6 Štart

3.6.1 Spôsoby štartu.

 1. a) Hromadný štart. Lode stoja na štarte v poradí podľa štartových čísel vždy od ľavej strany v smere jazdy doprava tak, že ich predné špičky sú vyrovnané v priamke kolmej na os pretekárskej dráhy. Kvôli televíznemu prenosu z pretekov, alebo organizačným dôvodom môže byť číslovanie dráh otočené - z pravej strany v smere jazdy doľava. Pri maratóne je hromadný štart možný ešte tzv. systémom Le Mans, kedy sú lode vyrovnané na brehu mimo vodnej plochy.
 2. b) Intervalový štart. Lode štartujú v poradí podľa štartovných čísel z rovnakého miesta vo vopred

určených intervaloch.

3.6.2 Uchytenie lodí na štarte:

 1. a) Pretekári vyrovnajú svoje lode na štarte bez pomoci úchytných zariadení,
 2. b) Lode sú na štarte uchytené bójkarmi zo štartovacích blokov,
 3. c) Lode sú na štarte zasunuté v automatickom štartovacom zariadení,
 4. d) Na pretekoch Majstrovstiev SR, na pretekoch Slovenského pohára a na kvalifikačných pretekoch sa na krátkych tratiach štartuje zásadne od štartovacích blokov, alebo s použitím automatického štartovacieho zariadenia,
 5. e) Štartovacie bloky, automatické štartovacie zariadenie, musia byť pevne uchytené, kolmo na smer dráhy.

3.6.3 Štartovací povel

Štartér oznamuje pretekárom čas ostávajúci do štartu. Požiada ich o zaradenie do blokov. Po zrovnaní lodí vydá oznam „ŠTART DO 5 SEKÚND“. Keď je spokojný, vydá štartovný povel silným zvukovým signálom, výstrelom, alebo slovom „VPRED“. Ak štartér nie je spokojný, oznámi „STOP“ a začne znovu vyrovnávať lode. Pri výzve " ŠTART DO 5 SEKÚND " má pretekár poslednú možnosť, aby zodvihnutím ruky alebo pádla požiadal o krátke pozastavenie štartu. Pri pretekoch na dlhých tratiach a v maratóne sa výzva „ŠTART DO 5 SEKÚND“ vypúšťa.

3.6.4 Chybný štart

Štart je chybný, ak začne pretekár pádlovať pred štartovným povelom. Štart sa vracia, štartér musí previnivších sa ihneď napomenúť. Ak ten istý pretekár chybne odštartuje druhý krát, musí byť z pretekov vylúčený. Na dlhé trate a maratón nesmie pretekár v čase štartu, ktorý začína plynúť prezentáciou prvého pretekára, preťať špicou svojej lode štartovnú čiaru - myslenú spojnicu medzi dvoma štartovnými bójkami. Ak tak urobí, bude bez ďalšieho upozornenia z pretekov v tejto disciplíne vylúčený. Pri maratóne obdrží pretekár po druhom chybnom štarte 2 trestné minúty a pri treťom chybnom štarte je z pretekov vylúčený. Štartér vracia pretekárov dvomi signálmi, píšťalkou alebo megafónom.

 

3.7 Správanie sa na trati

Na krátkych tratiach musí ísť pretekár v lodi od štartu až do cieľa vo svojej dráhe, pokiaľ možno stredom dráhy, pričom sa od stredu dráhy nesmie odchýliť viac ako 2,5 metra. Na dlhých tratiach môže pretekár na lodi zmeniť smer jazdy len vtedy, keď neprekáža v jazde lodi idúcej za ním. Predbiehajúca loď je vždy povinná vyhnúť sa lodi predbiehanej. Predbiehaná loď nesmie predbiehajúcej lodi brániť v jazde.

 

3.8 Vezenie sa na trati

Nie je dovolené nechať sa viezť loďou, ktorá sa zúčastňuje pretekov v inej jazde, alebo iným plavidlom mimo pretekov.

 

3.9 Cudzia pomoc

Akákoľvek cudzia pomoc v priebehu jazdy, s výnimkou výmeny pádla, znamená diskvalifikáciu pretekára. Toto ustanovenie sa netýka pretekov v maratóne.

 

3.10 Prejazd obrátkami

Obrátky sa jazdia vždy vľavo (t.j. proti smeru pohybu hodinových ručičiek). Pri pretekoch v maratóne môže byť usporiadateľom smer prejazdu obrátky zmenený. Pretekári musia obísť všetky obrátkové bójky zvonka. Pri prejazde obrátky nesmie loď idúca väčším oblúkom (vonkajšou dráhou) vojsť do dráhy lode idúcej vnútornou dráhou, keď je predná špica vnútornej lode v úrovni tela pretekára vonkajšej lode pri C1, tela predného pretekára pri C2, špičky vlnolamu pri K1 a špičky vlnolamu prvého pretekára pri K2 a K4. O nesprávnom prejazde obrátky v prípade zrážky, rozhodne hlavný rozhodca na základe správy rozhodcu na obrátke.

 

3.11 Prerušenie pretekov

Hlavný rozhodca je povinný prerušiť riadne odštartované preteky pri hromadnej zrážke, pri ktorej nebolo možné zistiť vinníka, alebo ak znemožní časti pretekárov jazdu nepredvídaná prekážka, alebo          v takých prípadoch, kedy by podľa úsudku rozhodcu na trati nebol výsledok správne odštartovaných pretekov regulárny.

 

3.12 Zrážka

Za zrážku medzi dvoma alebo viacerými loďami sa považuje, ak sa pri pretekoch pretekári vzájomne dotknú pádlom, loďou alebo telom a dotyk nie je taký ľahký, že podľa názoru rozhodcu na trati alebo na obrátke neovplyvnil výsledok jazdy. Rozhodca na trati alebo na obrátke rozhodne, ktorá loď zrážku zapríčinila. Vzniknuté škody pri zrážke hradí oddiel – klub pretekára, ktorý škodu zapríčinil. O postihu posádky, ktorá zrážku zapríčinila rozhoduje na návrh traťového rozhodcu hlavný rozhodca.

 

3.13 Cieľ

Pretekajúca sa loď dosiahne cieľ, ak jej predná špička pretne cieľovú líniu s kompletnou posádkou na palube. Cieľová línia je myslená čiara priezorom kolmo na pretekársku dráhu. Cieľ je označený červenými cieľovými bójkami opatrenými červenými zástavkami umiestnenými v cieľovej línii. Prípadné číselné orientačné bójky musia byť minimálne 1m, maximálne 2m za cieľovou líniou. Maximálna šírka cieľovej línie je 90 m.

 

3.14 Doplnky pravidiel pre kanoistický maratón

3.14.1 Definícia

Maratón sa jazdí na vyznačenej dlhej trati na vode, ktorá nepodlieha žiadnym predpísaným normám. Pretekár sa musí prispôsobiť existujúcim podmienkam a byť pripravený, ak je to potrebné, preniesť svoju loď okolo nezjazdnej prekážky, alebo medzi dvoma vodnými cestami.

3.14.2 Kategórie

Maratónske preteky sa môžu usporiadať v nasledujúcich kategóriách:

muži, juniori, kadeti a chlapci 14 a 13 roční K1, K2, K4, C1, C2

ženy, juniorky, kadetky a dievčatá 14 a 13 ročné K1, K2

3.14.3 Trať

 1. a) Trate bez prekážok alebo prerušení
 2. b) Trate s prekážkami ako sú hate, skaly, plytčiny, s využitím prenášky
 3. c) Trate na otvorených vodných plochách a jazerách
 4. d) Akákoľvek kombinácia vyššie uvedených príkladov

3.14.4 Pumpy

Manuálne ovládané pumpy môžu byť umiestnené v kajakoch i kanoe, nesmú však prerušovať líniu dna

lode. Elektricky ovládané pumpy môžu byt použité, len ak to usporiadateľ povolí z bezpečnostných

dôvodov.

3.14.5 Štartovné čísla

Každá loď musí byť označená iba jediným platným štartovným číslom, pripevneným podľa pokynov usporiadateľa.

3.14.6 Obrátky

Obrátky musia byť viditeľne označené žltými bójkami. Obrátky sa prechádzajú sprava doľava (proti smeru hodinových ručičiek), ak nie je určené inak. Počet obrátkových bójok nie je určený.

3.14.7 Predbiehanie

Je povinnosťou predbiehajúcej lode obísť loď predbiehanú. Predbiehaná loď nesmie brániť lodi predbiehajúcej.

3.14.8 Vezenie sa na trati

Na pretekoch v maratóne nie je povolené vezenie loďou pretekajúcou v inej disciplíne.

3.14.9 Pomoc

 1. a) Pretekára nesmie sprevádzať, alebo mu poskytovať pomoc iná loď, alebo plavidlo mimo pretekov.
 2. b) Pretekár môže prijať pomoc z brehu, ak to neobmedzí v pretekoch iných pretekárov a ak mu priamo

nepomáha k napredovaniu. Táto pomoc je obmedzená na poskytnutie prvej pomoci, jedla, nápoja, šatstva, výmeny výstroja vrátane pádla, pomoc pri opravách. Pomoc sa poskytuje z brehu, s výnimkou

bezpečnostných dôvodov. Výmena lode nie je povolená, ani výmena lode s iným pretekárom.

 1. c) V prípade prevrátenia môže pretekár prijať pomoc pri vylievaní vody a pri nastúpení.
 2. d) Pretekár, ktorý je postihnutý na dolnej časti tela, môže na prenáške prijať pomoc od určených pomocníkov. Táto pomoc a jej spôsob musí byť vopred schválená hlavným rozhodcom.

3.14.10 Bezpečnostné opatrenia

Každá loď musí byť zabezpečená proti potopeniu. V prípade požiadavky usporiadateľa, každý pretekár musí mať plávaciu vestu, alebo iné bezpečnostné vybavenie, ak je to uvedené v propozíciách pretekov.

Kontrola lodí a ich zabezpečenia proti potopeniu je na všetkých pretekoch v maratóne povinná. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ, ani SK SHV nie sú zodpovední za nehody alebo poškodenie materiálu, ktoré sa vyskytli v priebehu pretekov. Pretekári sa počas pretekov                   v maratóne môžu dostať do nebezpečných situácií. Každý pretekár, ktorý vidí iného v skutočnom nebezpečenstve, je povinný poskytnúť mu pomoc podľa svojich schopností. V opačnom prípade môže byť diskvalifikovaný. Po odštartovaní poslednej lode pretekov vypláva záverečná loď. Dáva inštrukcie lodiam, ktoré nemôžu pokračovať v jazde. Miesto, kde tieto lode prerušili preteky ohlási usporiadateľovi, ktorý je povinný ohlásiť to vysielajúcej zložke. V miestach, kde sú rozpisom predpísané niektoré úlohy (povinné prenášanie a pod.) a na niektorých iných miestach po trati sa umiestni kontrola obsadená rozhodcami. Rozhodcovia zaznačujú poradie prechádzajúcich lodí, poprípade ich priebežné časy. Pri plnení predpísaných úloh nie je dovolená cudzia pomoc.

3.14.11 Prenášky

Pretekári môžu prenášať len na miestach určených usporiadateľom.

 1. a) Oficiálne prenášky, povinné i nepovinné, musia mať vyznačené miesto začiatku prenášky (vystúpenia) a konca prenášky (nastúpenia).
 2. b) Pretekári vystupujú vo vyznačenej zóne, nesú svoje lode cez prenášku a nastupujú vo vyznačenej zóne. Miesto a spôsob pomoci poskytovanej na prenáške (napr. občerstvenie), určí usporiadateľ.
 3. c) Na plytčinách je vždy povolené vystúpiť do vody a pretlačil alebo preniesť loď do hlbokej vody.
 4. d) V žiadnom prípade nesmie byť prenáška využitá na skrátenie trate.

3.14.12 Zvláštne pravidlá pre Majstrovstvá Slovenska

Trať Majstrovstiev Slovenska musí byť schválená maratónskou komisiou SK SHV.

Dĺžka trate má byť taká, aby víťaz najrýchlejšej kategórie nemal čas kratší ako 2 hodiny. Odporúčajú sa  okruhy po 4,7 km. Trať musí obsahovať povinné prenášky.

Jantext
Vajda

Preteky

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner