2.1 Rozpis pretekov (propozície)

2.1.1 Osnova rozpisu pretekov

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Názov, ročník a číslo pretekov
 3. Usporiadateľ
 4. Technické zabezpečenie
 5. Dátum pretekov
 6. Miesto pretekov
 7. Termín prihlášok
 8. Termín losovania
 9. Štartovné
 10. Čas a miesto porady vedúcich činovníkov, resp. informácia o elektronickom priebehu porady
 11. Ubytovanie a stravovanie zabezpečené usporiadateľom
 12. Informačná služba
 13. Zvláštne ustanovenia
 14. mailová adresa na časomieru
 15. Technické ustanovenia
 16. Pretekársky poriadok
 17. Druh pretekov
 18. Disciplíny
 19. Podmienky účasti
 20. Začiatok pretekov
 21. Popis trate
 22. Ceny
 23. Bezpečnostné predpisy

2.1.2 Schválený súbor všetkých rozpisov pretekov publikuje SK SHV v Spravodajcovi a rozošle najneskôr jeden mesiac pred dátumom losovania prvých pretekov sezóny všetkým oddielom - klubom rýchlostnej

kanoistiky, pre ktoré sú preteky prístupné.

2.1.3 Rozpis pretekov je pozvaním na preteky a súčasne predpisom, podľa ktorého sa budú preteky riadiť.

 

2.2 Štartovné

2.2.1 Usporiadateľ má právo vyberať štartovné, ktorého výška je stanovená minimálne na 2,00 € za jednu prihlásenú loď v disciplíne. Každá dodatočná prihláška, podaná klubom po termíne prihlasovania, je spoplatnená sumou 10,- €. Prihláška veteránov a členov osádok K4 a C4 sa z hľadiska štartovného nepovažuje za dodatočnú prihlášku.

2.2.2 Pri prihláške pretekárskeho spoločenstva je povinný každý z oddielov - klubov zaplatiť štartovné za prihlásenú loď.

2.2.3 Štartovné musí byť zaplatené v termíne a spôsobom určenom usporiadateľom.

 

2.3 Schvaľovanie rozpisu pretekov

2.3.1 Pre preteky zaradené do kalendára rýchlostnej kanoistiky vyzve sekretariát usporiadateľov o vyplnenie rozpisu pretekov v ESZ. Usporiadateľ tak učiní do 31.1

2.3.2. Ak usporiadateľ do 31.1. nevyplní rozpis pretekov SK SHV uzná rozpis (propozíce) pretekov z predošlej sezóny.

V prípade majstrovstiev alebo kvalifikačných pretekov môže rozpis vydať priamo SK SHV.

 

2.4 Prihláška na preteky

2.4.1 Prihláška sa podáva v súlade s rozpisom pretekov, najneskôr štyri dni pred prvým dňom pretekov do 20:00. 

2.4.2 Prihláška musí obsahovať:

 1. a) Priezviská, mená a ročníky narodenia pretekárov jednotlivých disciplín Uvedené platí aj pre spoločné posádky K2, C2, K4 a C4.
 2. b) Meno zodpovedného vedúceho družstva
 3. c) Prehlásenie, že všetci pretekári spĺňajú bezpečnostné predpisy.

2.4.3 Pretekár prihlásený neoprávnene, alebo s neúplnými údajmi, alebo neregistrovaný v SK SHV (okrem zahraničných pretekárov), nebude zaradený do losovania. Prihlášku je nutné vypĺňať elektronicky v ESZ.

2.4.4 Dňom uzávierky prihlášok sa rozumie posledný deň, kedy je prihlasujúci oprávnený ju vyplniť. Pokiaľ sa prihláška vypĺňa on-line cestou internetu, čas uzávierky je uvedený v prihlasovacom systéme.

2.4.5 Dodatočné prihlášky sa prijímajú so súhlasom riaditeľa pretekov, najneskôr v priebehu porady pretekov, pokiaľ sa koná pred ich začiatkom. V prípade elektronickej porady zaslaním odhlášok a dohlášok na mailovú adresu časomiery uvedenú v rozpise pretekov, deň pred prvým dňom pretekov do 17:00. Prihlásenie pretekára na porade, ktorý sa dohlási neoprávnene, alebo s neúplnými údajmi, alebo neregistrovaného v SK SHV (okrem zahraničných pretekárov), bude podliehať disciplinárnemu poriadku.

2.4.7 Prihlásená posádka, ktorú tvoria pretekári z rôznych oddielov, sa považuje za správnu len ak

sa daná posádka nachádza na prihláškach oddielov, ktorých pretekári tvoria spoločenskú

posádku.

 

2.5 Zmena a odvolanie prihlášky

2.5.1 Vo viacmiestnej posádke možno nahradiť polovicu členov posádky pretekármi, ktorí majú právo štartu.

2.5.2 V pretekoch na dlhých tratiach a v maratóne je povolené doplniť posádku pretekárom, ktorý je prihlásený do kategórie jednotlivcov. Pokiaľ nie je možné doplniť posádku pretekárom, ktorý má právo štartu v týchto pretekoch, je možné zostávajúcich členov posádky prihlásiť do kategórie jednotlivcov, ak to okolnosti dovolia.

2.5.3 V priateľských, medzioddielových pretekoch a pod., kde za každú zložku štartuje obmedzený, vopred určený počet lodí, je možné obsadiť náhradníkov neobmedzene.

2.5.4 Zmenu prihlášky lodných kategórií K1, C1, MK1, MC1, MK2, K2, C2, je možné oznámiť buď na porade vedúcich činovníkov, alebo písomne hlavnému rozhodcovi najneskôr 1 hodinu pred štartom prvej jazdy danej dĺžky trate. Zmenu prihlášky lodnej kategórie K4, C4, je možné oznámiť buď na porade vedúcich činovníkov, alebo písomne hlavnému rozhodcovi najneskôr 1 hodinu pred štartom tejto disciplíny.

2.5.5 Zmena prihlášky alebo jej odvolanie sa považujú za konečné. Akékoľvek ďalšie zmeny sú neprípustné.

2.5.6 V prípade zrušenia disciplín z dôvodu neočakávaných udalostí spôsobených vyššou mocou sa štartovné nevracia.

 

2.6 Losovanie

2.6.1 Losovanie uskutočňuje usporiadateľ.

2.6.2 V pretekoch na krátkych tratiach, kde sú potrebné rozjazdy, zostavujú sa zoznamy pretekárov prihlásených v jednotlivých disciplínach tak, že na prvom mieste sú uvedení nasadení pretekári.

2.6.3 Pri losovaní rozjázd je potrebné dbať na poradie zostaveného zoznamu pretekárov v disciplíne tak, aby lode jedného oddielu boli rovnomerne rozdelené do všetkých rozjázd.

2.6.4 Poprední pretekári sa nasadzujú podľa zoznamu dodaného trénerom reprezentačného družstva.

2.6.5 Termín losovania musí byť zvolený tak, aby bola kompletná štartovná listina, vrátane časového rozpisu, k dispozícii 48 40 hodín pred časom štartu prvej disciplíny príslušných pretekov.

 

2.7 Program pretekov

2.7.1 Štartovná listina a časový rozvrh musia byť vyvesené po celú dobu trvania pretekov na mieste prístupnom všetkým účastníkom pretekov.

2.7.2 Poradie jednotlivých jázd, ani určený program pretekov sa nesmie meniť bez súhlasu výboru pretekov. O akejkoľvek zmene programu a časového rozvrhu musia byť všetci účastníci včas vyrozumení.

 

2.8 Organizácia pretekov

Na organizácii sa podieľajú:

 1. a) činovníci menovaní usporiadateľom
 2. riaditeľ pretekov
 3. hlavný usporiadateľ
 4. tajomník pretekov
 5. hospodár pretekov
 6. vedúci technickej čaty
 7. bezpečnostný manažér
 8. časomiera
 9. b) činovníci menovaní SK SHV
 10. hlavný rozhodca
 11. zástupca hlavného rozhodcu
 12. delegát SK SHV
 13. rozhodcovia
 14. c) činovníci menovaní vysielajúcimi zložkami
 15. vedúci družstva
 16. tréneri
 17. d) činovníci menovaní hlavným rozhodcom
 18. overovateľ lodí
 19. štartér
 20. pomocník štartéra
 21. rozhodca na trati
 22. rozhodca v cieli
 23. rozhodcovia na obrátkach
 24. časomerači
 25. rozhodca poverený losovaním

 

2.9 Porada

Pred zahájením jednotlivých pretekov sa koná porada vedúcich činovníkov, alebo ak je v rozpise uvedené koná sa porada elektronicky.

2.9.1 Porada pred pretekmi. Zúčastňujú sa jej:

 1. činovníci menovaní usporiadateľom
 2. činovníci menovaní SK SHV
 3. vedúci družstiev
 4. hostia pozvaní SK SHV alebo usporiadateľom

2.9.2 Elektronická porada – vymieňanie informácií elektronicky. Zúčastňujú sa jej:

 1. činovníci menovaní usporiadateľom
 2. činovníci menovaní SK SHV
 3. vedúci družstiev, ktorí sú vedení v elektronickej prihláške k pretekom

Elektronická porada začína v piatok zaslaním technických informácií usporiadateľa do 12:00 osobám uvedeným v tomto bode.

 

2.10 Výbor pretekov

Výbor pretekov tvoria:

 1. riaditeľ pretekov
 2. hlavný rozhodca
 3. zástupca hlavného rozhodcu
 4. traja vedúci družstiev, vybraní hlavným rozhodcom.
 5. delegát SK SHV

 

2.11 Povinnosti výboru pretekov

2.11.1 Dohliadať na usporiadanie pretekov a dodržiavanie predpisov.

2.11.2 Byť poradným orgánom hlavného rozhodcu v závažných prípadoch.

 

2.12 Jury

Jury pretekov tvorí riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca a delegát SK SHV, pokiaľ je nominovaný na preteky.

Jury je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam hlavného rozhodcu v prípade protestu. Jury je orgánom SK SHV.

 

2.13 Činovníci usporiadateľa

2.13.1 Riaditeľ pretekov/hlavný usporiadateľ

Zodpovedá za usporiadanie celých pretekov. Rozhoduje v priebehu pretekov na základe vzniknutých skutočností.

2.13.2 Tajomník pretekov – Pripravuje podklady na losovanie a na zostavenie štartovnej listiny. Vydáva štartovnú listinu, zhromažďuje a do 30 minút zverejňuje výsledky jednotlivých jázd a vydáva úplné výsledky pretekov. Konečné výsledky rozosiela podľa príslušných ustanovení pravidiel.

2.13.3 Hospodár pretekov

Spracováva rozpočet a vyúčtovanie pretekov. Vyberá od vedúcich družstiev štartovné za pretekárov         a poplatky za protesty.

2.13.4 Vedúci technickej čaty

Zabezpečuje vytýčenie trate. Počet členov čaty, ktorá pracuje pod jeho vedením sa riadi rozsahom pretekov. Počas pretekov sa stará, aby spoľahlivo fungovalo technické zariadenie, najmä spojovacia technika medzi cieľom a štartom, cieľom a obrátkami, cieľom a rozhodcom na trati, cieľom                                    a overovateľom lodí. Dbá, aby vytýčená trať zodpovedala pravidlám a vykonáva nutné opravy.

2.13.5 Vedúci záchrannej čaty Bezpečnostný manažér

Zabezpečuje bezpečnosť priebehu pretekov a pretekárov na vode počas pretekov. Pokyny bezpečnostného manažéra spĺňa vytvorená záchranná čata, ktorá je vybavená minimálne dvoma člnmi iba na to určenými, ktoré sú na vode s posádkou počas celého trvania pretekov.

 

2.14 Činovníci SK SHV

2.14.1 Hlavný rozhodca

 1. a) Dbá na dodržiavanie predpisov a rozhoduje o všetkých skutočnostiach, ktoré sú v rozpore s predpismi.
 2. b) Menuje rozhodcov do funkcií.
 3. c) Schvaľuje spôsobilosť trate najneskôr 1 hodinu pred prvým štartom.
 4. d) Hlavný rozhodca a zástupca hlavného rozhodcu nesmie byť členom usporadujúceho oddielu.
 5. e) Rieši protesty vedúcich družstiev
 6. f) vypracováva Správu hlavného rozhodcu
 7. g) zodpovedá za kompletnosť rozhodcovských tlačív na príslušných pretekoch
 8. h) zabezpečuje potrebné formuláre (Správa HR, postupové kľúče, formulár pre zmeny a čestné prehlásenie pre seniorov a veteránov)

2.14.2 Zástupca hlavného rozhodcu

Zastupuje hlavného rozhodcu v prípadoch riešením ktorých ho hlavný rozhodca poverí. Overuje, či všetci prihlásení pretekári majú platnú registráciu SK SHV. V neprítomnosti hlavného rozhodcu preberá jeho funkciu.

2.14.3 Delegát SK SHV

Posudzuje činnosť usporiadateľského zboru, rozhodcovského zboru a priebeh pretekov a vypracováva Správu delegáta. Aby mal delegát možnosť celé preteky a ich priebeh nestranne posúdiť, nesmie sa pri pretekoch jeho funkcia spájať s inou. Delegát nesmie byť členom usporadujúceho oddielu.

 

2.15 Rozdelenie činnosti rozhodcov

2.15.1 Overovateľ lodí

Kontroluje, či všetky lode zúčastňujúce sa na pretekoch zodpovedajú pravidlám rýchlostnej kanoistiky a výsledok hlási hlavnému rozhodcovi. O nameraných hodnotách a iných skutočnostiach si vedie záznam.

2.15.2 Štartér

Rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa štartu, vylúčení zo štartu a zodpovedá za rozhodnutia o nesprávnych štartoch. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné vznášať dodatočné námietky. Komunikuje s časomeračom a všetky svoje rozhodnutia hlási neodkladne hlavnému rozhodcovi.

2.15.3 Rozhodca na trati

Pozoruje pretekárov na trati. Porušenie pravidiel oznamuje ihneď zodvihnutím červenej zástavky alebo terčíka a v cieli podá správu hlavnému rozhodcovi. Hlavný rozhodca rozhodne o prípadnej diskvalifikácii. Ak jazda prebehla bez porušenia pravidiel, zodvihne rozhodca na trati bielu zástavku alebo terčík.

2.15.4 Rozhodcovia na obrátkach

Ak má trať obrátky, musí byť na každej z nich najmenej jeden rozhodca. Dohliada, aby pretekári prechádzali obrátkou podľa pravidiel. Zaznamenáva lode, prechádzajúce obrátkou. Správu o porušení pravidiel dodá hlavnému rozhodcovi ihneď a záznam o prejazde obrátkou po dojazde poslednej disciplíny daného pol dňa.

2.15.5 Rozhodca v cieli

Rozhodca v cieli zodpovedá za všetky práce v cieli a určuje poradie, v akom lode prešli cieľom. Podliehajú mu rozhodcovia a funkcionári pracujúci v cieli.

2.15.6 Časomerači

Sú zodpovední za správne meranie času.

2.15.7 Rozhodca poverený losovaním

Rozhodca poverený losovaním je zodpovedný za vykonanie vylosovania dráh po rozjazdách prípadne po semifinále.

2.15.8 Rozhodca na meranie medzičasov je zodpovedný za správne určenie poradia a zmeranie medzičasov na príslušnej časti trate pretekov (250, 500, 750 m).

2.15.9 Pri spracovaní výsledkov krátkych tratí (meraním času a losovaním) výpočtovou technikou môže byť funkcia rozhodcov časomiery a losovania zlúčená. Počet rozhodcov na jednotlivé preteky stanoví ŠTK pri schvaľovaní rozpisov pretekov.

2.15.10 Rozhodca nemôže na tých istých pretekoch zastávať žiadnu inú funkciu (tréner, vedúci družstva, pretekár).

2.15.11 Rozhodca je povinný písomne bezodkladne informovať hlavného rozhodcu o porušení zásad športovej etiky a morálneho správania sa na pretekoch pretekárom, alebo ktorýmkoľvek iným účastníkom pretekov, ktorý sa previní slovnou urážkou, alebo hanlivými posunkami smerovanými na činovníkov pretekov.

 

2.16 Vedúci družstva

2.16.1 Vedúci družstva zastupuje po celú dobu pretekov vysielajúcu zložku a družstvo. Dodržiava predpisy a zúčastňuje sa porád pretekov. Prerokováva všetky záležitosti týkajúce sa pretekov, písomne podáva hlásenie zmien posádok viacmiestnych lodí, ospravedlnenia pretekárov (nenastúpenie na jazdu, vzdanie, nedokončenie jazdy a pod.), poprípade podáva protesty. Ospravedlnenia pretekárov sú povinné v týchto prípadoch:

 • ak nenastúpi na štart príslušnej jazdy do času štartu tejto jazdy
 • ak nedokončí jazdu do 20 minút po skončení tejto jazdy

2.16.2 Dbá, aby pretekári jeho družstva dodržiavali ustanovenia predpisov a mali čistý športový úbor príslušnej vysielajúcej zložky. Kontroluje, či majú pretekári správne čísla a či sú správne pripevnené. Je zodpovedný za to, že všetci pretekári vekovej skupiny chlapcov a dievčat štartujú s riadne uviazanými plávacími vestami, že všetci pretekári majú platnú registráciu v súlade s predpismi. Je povinný v stanovenom termíne zaplatiť vklady za pretekárske družstvo.

2.16.3 Vedúci družstva je povinný mať u seba počas celého trvania pretekov potvrdenie o registrácii za všetkých svojich prihlásených pretekárov. Na požiadanie je ho povinný predložiť na kontrolu zástupcovi hlavného rozhodcu.

2.16.4 Vedúci družstva je zodpovedný za dodržiavanie zásad športovej etiky pretekárov a ostatných členov družstva počas pretekov. Pod pojmom ostatní členovia družstva sa myslia okrem jeho jednoznačných členov aj rodinní príslušníci pretekárov.

2.16.5 Pri vylúčení pretekára podľa bodu 1.23.1.1 stráca družstvo za každého takto vylúčeného pretekára 40 bodov, čo sa prenesie aj do hodnotenia družstva v pretekoch, ako aj v Slovenskom pohári. Minimálny počet bodov za preteky môže byť nula.

 

2.17 Povinnosti pretekára

2.17.1 Znalosť predpisov.

Každý pretekár je povinný dodržiavať predpisy a rozpis pretekov, riadiť sa nimi, ako aj všetkými pokynmi usporiadateľa a rozhodcov.

2.17.2 Štartovná povinnosť

Pretekár musí nastúpiť do všetkých disciplín pretekov, do ktorých bol prihlásený. Ak neštartoval bez ospravedlnenia v jednej z nich, nesmie byť na týchto pretekoch v deň nenastúpenia pripustený na štart v ďalšej jazde a jeho predchádzajúce výsledky sa rušia.

2.17.3 Dopingová kontrola

Na všetkých pretekoch, ale aj počas športovej prípravy je pretekár povinný na vyzvanie podrobiť sa dopingovej kontrole podľa smerníc o dopingovej kontrole SK SHV, ADA SR, WADA, prípadne ICF .

2.17.4 Pomoc inému pretekárovi

Pretekár je povinný prerušiť jazdu a pomôcť pretekárovi, ktorého život je ohrozený.

2.17.5 Nie je dovolené nechať sa viezť žiadnou inou loďou, ktorá nepatrí do predmetnej jazdy. Nie je dovolené povzbudzovať mimo brehu. Pretekár, ktorý práve nepreteká, je povinný prerušiť jazdu, ak sa pohybuje vedľa vytýčenej pretekárskej dráhy v čase, keď na trati prebieha jazda.

2.17.6 Športový odev

Pretekár je povinný dostaviť sa na štart oblečený v športovom odeve zodpovedajúcemu jeho príslušnosti k vysielajúcej zložke. Vo viacmiestnych lodných kategóriách musia mať všetci pretekári jedného klubu v jednej lodi jednotný odev. Vesty sa do jednotného odevu nehodnotia.

 

2.18 Ceny

Úspešných pretekárov možno za ich výkon odmeniť medailami, diplomami, cenami, vrátane peňažných. Ceny sa udeľujú aj keď riadne odštartované preteky dokončia menej ako tri lode. Pretekári, ktorí zvíťazili na majstrovských pretekoch, získavajú titul "Majster Slovenskej republiky".

Na majstrovských pretekoch musí usporiadateľ zabezpečiť slávnostné odovzdávanie cien na stupňoch víťazov. Na toto vyhlásenie musia pretekári nastúpiť v jednotnom športovom odeve v zmysle článku 2.16.2.

 

2.19 Rozosielanie výsledkov z pretekov

Usporiadateľ je povinný úplné výsledky, spracované výpočtovou technikou, zaslať do dvoch dní elektronickou poštou na sekretariát SK SHV. Tieto musia obsahovať meno a priezvisko pretekára, jeho umiestnenie a dosiahnutý čas. Pokiaľ sú preteky zaradené do Slovenského pohára (SP) je usporiadateľ povinný zaslať aj  bodovanie do súťaže jednotlivcov a klubov/oddielov SP, resp. stručné výsledky je usporiadateľ povinný zaslať tlačovým agentúram v deň skončenia pretekov.

 

2.20 Hlásenie hlavného rozhodcu

Hlásenie hlavného rozhodcu je komplexný záznam, ktorý povinne vyplní hlavný rozhodca a zašle do troch dní od skončenia pretekov na sekretariát SK SHV.

Jantext
Vajda

Preteky

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner