Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

S ohadom na súasnú situáciu, bol oslovenÚrad verejného zdravotníctva SR so iadosou o usmernenie pri vkone portovej innosti, ako aj vkladom verejnch vyhláok a opatrení vydanch Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovao zodpovedanch otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúanom postupe pri portovej príprave talentovanej mládee a portovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli poloené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?

Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.

V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?

Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?

OdpoveUVZ: Hromadnmi podujatiami portovej, kultúrnej, spoloenskej i inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, vstavy, koncerty, diskotéky, portové podujatia, sväté ome, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je moné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadnch podujatí, nakoko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, e sa uvedené opatrenie nanevzahuje. Rovnako ani poet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadnch podujatí vzahuje, nie je moné z odborného hadiska vymedzipresnm íslom, nakoko nie je moné veobecne pecifikovaaké osoby sa podujatia zúastujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky danch priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenososôb od seba, frekvencia a

intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovatenos. Dôleitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé alie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?

OdpoveUVZ: Pojem portová infratruktúra“ poda § 3 písm. o) Zákona o porte spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovchovno-portové zariadenie“ poda § 22 zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorch zákonov.

portovú prípravu talentovanej mládee a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych portoch a kolektívnych portoch odporúame upraviprostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol minimalizovansociálny kontakt.

Kadá portová organizácia je povinná sa súasne riadivyhlákami a opatreniami vydanmi Úradom verejného zdravotníctva SR. Do dneného da boli vydané nasledovné opatrenia:

V Bratislave, da 18. marca 2020
FOTO

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori + testovanie juniori

24.04.2020 - 25.04.2020

M SR maratón

26.04.2020 - 26.04.2020

Rudno Cup

02.05.2020 - 02.05.2020

M SR dlhé trate

09.05.2020 - 10.05.2020

Jungov memoriál

16.05.2020 - 16.05.2020

Pohár SNP

23.05.2020 - 24.05.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2020 - 31.05.2020

KP juniori

06.06.2020 - 06.06.2020

Veľká cena Komárna

13.06.2020 - 14.06.2020

Samaria Cup

20.06.2020 - 21.06.2020

II. KP seniori

25.06.2020 - 26.06.2020

Trenčianska regata

27.06.2020 - 28.06.2020

Novácka päťstovka

11.07.2020 - 12.07.2020

Pohár Interu

25.07.2020 - 26.07.2020

M SR krátke trate

07.08.2020 - 09.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020