20.8. 21:41 - Pohár SNP ovládol v kájednotke Piešťanec Matej Michálek | 18.8. 09:01 - V Piešťanoch počas víkendu tradičné preteky Pohár SNP | 18.8. 06:37 - V lodi traja mladíci a Jakubík. Na MS pôjdu na trati, ktorú v pretekoch ešte spolu nikdy nešli | 17.8. 06:34 - Gelle s Botekom budú mať na MS medzinárodný debut. Želajú si, aby bol finálový | 16.8. 06:29 - Matej Rusnák: Túžim po finále na MS, naposledy som túto métu dosiahol ako junior | 15.8. 06:10 - Ivana Mláková pred MS: V Račiciach budem skoro ako doma, chcem zabojovať o finále |

Ekonomické smernice

Ekonomické smernice – Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

 

 

Kritériá na rozdelenie dotácií v roku 2011

Valné zhromaždenie SZRK dňa 16.11.1996 odsúhlasilo a P-SZRK dňa 14.2.2006 doplnilo kritériá na rozdelenie dotácií:

a) 10%  -  základný jednotný príspevok každému klubu a oddielu */

b) 10%  -  podiel na každého riadne zaregistrovaného člena  */

c) 40%  -  podiel podľa finálových výsledkov na M SR za predchádzajúcu sezónu

d) 20%  -  za usporiadanie pretekov v predchádzajúcej sezóne

e) 20%  -  za body dosiahnuté v Slovenskom pohári v predchádzajúcej sezóne okrem kategórií dospelých

*/  -  v prípade, že sa oddiel nezúčastnil pretekov v predchádzajúcom roku, príspevok nedostane

Pozn.  -  1) prípadná zmena kritérií nadobúda platnosť až nasledujúcu sezónu,

2) v prípade rozdelenia dotácií na konci kalendárneho roka po ukončení aktuálnej sezóny a vyhodnotení SP sa vyhodnocujú body b), c), d), e) z aktuálnej sezóny.

 

Registračné poplatky za všetkých členov treba uhradiť podľa registračného poriadku.

 

a) pre členov po celý rok  0,50 €

b) pre prvoregistrovaných členov - pretekárov celý rok 2,- €

c) pre členov – pretekárov všetkých vekových skupín do 31.marca 2,- €

d) opakovaná pre pretekárov všetkých vekových skupín po 31.marci 5,- €

V prípade doplnenia registrácie (napr. z písmena a) na písmeno c) ) sa dopláca rozdiel poplatku.

 

POKLADNIČNÉ OPERÁCIE

Článok 1.      Poskytovanie záloh na bežné výdaje

Každý pracovník, aj dobrovoľný, môže vopred požiadať o poskytnutie zálohy na zabezpečenie zverených úloh (výcvikový tábor, testovanie športovcov, ME, MS, SP..., v zmysle schválených nominácií a výjazdov Prezídiom SZRK, prevádzku a PHM služobného auta, ATA-karnet, rokovania orgánov SZRK, schválené nákupy, doplnenie lekárničky...).

Záloha mu môže byť poskytnutá na základe riadne vyplneného Formulára 01, schváleného oprávnenou osobou – prezidentom SZRK, alebo generálnym sekretárom. Žiadosť na poskytnutie zálohy musí byť predložená najneskôr 5 pracovných dní pred požadovaným termínom jej vyplatenia.

Žiadosti na poskytnutie zálohy sa predkladajú na tlačivách:

·                Požiadavka na zálohu –Formulár 01.

 

Článok 2.      Vyúčtovanie poskytnutých záloh - bežné

Každý pracovník, aj dobrovoľný, ktorému bola vopred poskytnutá záloha na základe predloženia Formulára 01 v zmysle Článku 1., je povinný po úplnom zabezpečení zverených úloh (prevádzka a PHM služobného auta, ATA-karnet, rokovania orgánov SZRK, schválené nákupy, doplnenie lekárničky...) bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní predložiť riadne písomne spracované vyúčtovanie poskytnutej zálohy a dohodne s pracovníkom SZRK termín a čas vyrovnania, kedy sa finančné rozdiely zo zálohy vyrovnajú, bez ohľadu na vykázaný preplatok, alebo doplatok vyúčtovania Vyúčtovanie poskytnutej zálohy sa vykoná na predpísanom tlačive – Formulár 02.

Vyúčtovateľ vyplní vyúčtovacie tlačivo, Formulár 02 podľa predpisu – Meno vyúčtovateľa, predmet vyúčtovania, kedy bola poskytnutá záloha v € a jeho výška. K Formuláru 02 priloží daňové doklady, ktoré budú pripevnené na očíslované hárky formátu A4 pod číslom prílohy, ako vypíše na vyúčtovacom formulári. Na každom hárku vyúčtovateľ jednotlivé pripevnené vyúčtovacie doklady očísluje poradovým číslom. Na hárok prílohy vypíše sumy pripevnených dokladov a spočíta. Spočítanú sumu, vpíše do Formulára 02 do kolónky vyplatené.

Pri takto pripravenom vyúčtovaní musia byť priložené aj ďalšie potrebné doklady (prípadne ich fotokópie), ktoré preukazujú oprávnenosť predložených nákladov k ich preplateniu (napr. faktúra, dodací list a doklad o jej úhrade, prezenčná listina z akcie, fotokópia knihy jázd služobného vozidla pri vyúčtovaní PHM...).

Nedostatočne vydokladované náklady budú z vyúčtovania vylúčené (napr. priložená faktúra bez dokladu o jej úhrade, letenka bez palubných lístkov, doklad bez uvedených všetkých daňových údajov a registračných čísiel predajcu v zmysle zákona, doklad bez presného označenie predmetu kúpy...)

Do 7 pracovných dní pracovník sekretariátu SZRK vyúčtovanie skontroluje, v dohodnutom termíne s vyúčtovateľom (viď vyššie) vyrovná, prípadne vráti vyúčtovateľovi k doplneniu. Vyúčtovateľ vrátené vyúčtovanie obratom doplní a opätovne predloží na sekretariát.  Povinnosť vyrovnať tieto rozdiely z vyúčtovania je rovnako na SZRK aj na vyúčtovateľovi. Ak nedôjde v vyúčtovaniu poskytnutej zálohy v stanovenom termíne do 7 pracovných dní pracovníkovi nebude poskytnutá ďalšia záloha a zároveň je povinný bezodkladne vrátiť do pokladne SZRK celú výšku zálohy.

 

Článok 3.      Vyúčtovanie  bez poskytnutých záloh - bežné

Každý pracovník, aj dobrovoľný, ktorý bol poverený zabezpečením zverených úloh a nebola mu vopred poskytnutá záloha v zmysle Článku 1. je povinný rovnako ako v Článku 2. bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní predložiť  riadne písomne spracované vyúčtovanie vzniknutých nákladov pri jej zabezpečovaní.

Toto vyúčtovanie sa vykoná na predpísanom tlačive – Formulár 02. Spôsob popisu a priloženia dokladov je stanovený obdobne ako je uvedené v Článku 2. Pri vyúčtovaní nákupov športového materiálu, príp. liečiv je potrebné priložiť okrem nákupných a dodacích dokladov aj potvrdenie o ich prevzatí podpísané športovcom v rovnaký deň, ako bol uskutočnený nákup.

 

Článok 4.      Vyúčtovanie bez poskytnutých záloh – zasadnutia poradných orgánov, akcie

Po ukončení zasadnutia, alebo akcie bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní predloží pracovník poverený organizačným usporiadaním akcie riadne písomne spracované vyúčtovanie vzniknutých nákladov zo zasadnutia poradných orgánov SZRK na tlačive  Formulár 02

Pri schôdzach a akciách, na ktoré sa pracovníci, resp. funkcionári pozývajú, sa nevystavujú Cestovné príkazy, ale sekretariát SZRK poskytne Formulár 06 – „Hromadné vyúčtovanie cestovného“, ktoré sa eviduje a kontroluje na zväze, až potom sa vystavia výdavkové pokladničné doklady a realizuje sa ich výplata v pokladni. K zúčtovaniu je povinnosť predložiť cestovné lístky, v prípade použitia motorového vozidla fotokópie všetkých dokladov o použitom motorovom vozidle (fotokópia veľkého TP, malého TP, údaje ŠPZ, stav kilometrov k dátumu konania akcie, číslo havarijného a povinného poistenia vozidla, v prípade požičania vozidla na akciu Formulár 08 „Súhlas o zapožičaní motorového vozidla“).

 

Organizátor a platiteľ akcie môže pri použití vlastného motorového vozidla poskytnúť kilometrovné, po predchádzajúcom schválení štatutárom, generálnym sekretárom podľa Článku 9. / Kilometrovné v tuzemsku.

 

a) Pod pojmom "akcia" rozumieme najmä Valné zhromaždenie, rokovania volených orgánov, komisií, konanie seminárov, školení, tlačové besedy a pod.

b) Pri akciách, ktoré trvajú dlhšie ako 8 hodín je možné poskytnúť na jednu osobu a deň okrem jedného hlavného jedla v hodnote do 4,- € aj občerstvenie vo výške max. 3,-  €, alebo iba občerstvenie vo výške do 6,- €,

c)  Pri akciách, ktoré trvajú do 8 hodín, je možné poskytnúť na jednu osobu a deň okrem jedného hlavného jedla v hodnote do 4,- €, aj      občerstvenie vo výške max. 2,-€, alebo iba občerstvenie vo výške do 5,- €,

d) Pri akciách, ktoré trvajú do 4 hodín, je možné poskytnúť jedno hlavné jedlo                           a občerstvenie vo výške do 4,- €.

e) Pri poskytovaní stravy podľa bodu b), c) a d) nie je možné vyplácať stravné.

f)  Usporiadateľ akcie rozhodne o konkrétnej výške nákladov na stravné účastníkov.

 

Nocľažné s dokladom podľa sumy uvedenej na účte opatrenom podpisom                                 a pečiatkou recepcie hotela.

 

Článok 5.      Vyúčtovanie  bez poskytnutých záloh – domáce súťaže

V zmysle uznesenia VZ SZRK zo dňa 5.4.2003  usporiadajúci oddiel môže predložiť k preplateniu náklady na rozhodcov a to ošatné, odmenu, cestovné a náklady na nocľažné.

Oddiel/jeho zástupca najneskôr do 14 pracovných dní po usporiadaní domácej súťaže - pretekov môže predložiť riadne písomne spracované vyúčtovanie vzniknutých nákladov na rozhodcov a delegáta na tlačive – Formulár 09. Nárok na zúčtovanie podlieha skutočnosti, že súťaž - preteky boli schválené P-SZRK a zaradené do kalendára súťaží SZRK pre daný rok a včas vyúčtované. Pri predložení vyúčtovania v neskoršom termíne ako 14 pracovných dní po usporiadaní domácej súťaže, môže generálny sekretár krátiť nárok na preplatenie nákladov.

P-SZRK rozhodlo dňa 11.2.2009 (zápis č.2/09) vyplácať ošatné odmenu rozhodcom, bez ohľadu na mieru zodpovednosti, funkciu, stupeň súťaže, a dĺžku trvania pretekov podľa klasifikácie (brutto): Ie. trieda 25,-€/deň, I. trieda 22,-€/deň, II. trieda 15,-€  formou Dohody o vykonaní práce (DVP) v zmysle občianskeho zákonníka § 226 Zákonníka práce - Formulár 10, ktorú je potrebné riadne vyplniť.

Odmena sa rozhodcom vypláca formou Príkaznej zmluvy - Formulár 10.

Do tejto Príkaznej zmluvy DVP je potrebné riadne vyplniť. uviesť:

-       odmenu – ošatné pre rozhodcu (brutto – podľa klasifikácie),

-       výšku vyplatenia odmeny – ošatného netto,

-       vyplatenie cestovných náhrad ak je predmetom vyplácania,

-       presne uviesť v zmluve, aby bolo zrejmé, že cestovné náhrady nepodliehajú zdaneniu,

Usporiadateľ vypláca svoje povinnosti z Príkaznej zmluvy DVP rozhodcom v hotovosti, prípadne cez účet. Odmenu vyplatí zdanenú. Daň je povinný usporiadateľ odviesť v zmysle §35 zákona o dani z príjmov do 5 dní na príslušný účet daňového úradu.

K Formuláru 09 je nutné ako očíslované prílohy priložiť kópie originálnych dokladov založených v účtovníctve u usporiadateľa. V prípade preplácania všetkých náhrad je nutné priložiť riadne vyplnenú kópiu o ich preplatení. Vyúčtovateľ musí k vyúčtovaniu priložiť, všetky doklady dokazujúce ich úhradu  rozhodcom, delegátovi, daňovému úradu a sociálnej poisťovni.

Podľa uznesenia Predsedníctva SZRK zo dňa 14.2.2006 (zápis č. 02/06) usporiadateľ môže účtovať vzniknuté náklady na delegáta orgánov SZRK (cestovné, ubytovanie) na pretekoch.

Cestovné sa rozhodcom a delegátovi SZRK prepláca podľa Článku 9.

Nocľažné – Usporiadateľ si môže podľa uznesenia Predsedníctva SZRK z 11.2.2009  (zápis č.02/09) účtovať za nocľažné rozhodcom a delegáta maximálne 7,-€ na osobu a deň, pričom berie do úvahy právo nároku na ubytovanie iba tým rozhodcom, ktorý v mieste podujatia nemajú trvalé bydlisko.

 

Článok 6.      Vyúčtovanie  dotovaných domácich súťaží

Oddiel, ktorému P-SZRK schválilo dotáciu na organizovanie domácej súťaže, alebo získal inú dotáciu na podujatie, ktorú predkladá na zúčtovanie na SZRK, vyúčtuje na Formulári 09 bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní po usporiadaní domácej súťaže – pretekov. Tento Formulár 09 vyúčtovateľ predloží spolu s ostatnými očíslovanými fotokópiami dokladov preukazujúcimi oprávnenosť vzniknutých nákladov k preplateniu (ako sú objednávky, faktúry, potvrdené dodacie listy, potvrdený daňový doklad o ich úhrade, prezenčné listiny, množstvo a rozpis podanej stravy, potvrdenie o prevzatí ocenení, príkazové zmluvy so všetkými dokladmi dokazujúcimi ich úhradu príkazníkom aj daňovému úradu, DVP, doklady o ich vyplatení, ako aj o vyplatení daní a odvodov do poisťovní, dokladov o zakúpení PHM s rozpisom o ich skutočnom použití...). Do vyúčtovania – Formuláru 09 je potrebné uviesť poskytnutú zálohu. Usporiadateľ vyúčtuje sumu minimálne do výšky dohodnutej v zmluve medzi SZRK a oddielom o usporiadaní dotovanej domácej súťaže.

Úhrada tohto vyúčtovania bude vykonaná bankovým prevodom do 14 pracovných dní od jeho podania na sekretariáte SZRK - prípadne vrátená vyúčtovateľovi k doplneniu.

Pri predložení vyúčtovania v neskoršom termíne ako 14 pracovných dní po usporiadaní domácej súťaže, môže generálny sekretár krátiť nárok na preplatenie nákladov.

 

Článok 7.      Vyúčtovanie  poskytnutých dotácií – zúčtovanie miezd trénerov mládeže

P-SZRK schváli začiatkom kalendárneho roka, podľa vopred dohodnutých kritérií dotáciu oddielom na mzdy pre trénerov mládeže. Čiastkové dotácie SZRK na tento účel zasiela oddielom v priebehu roka s avízom o zaslaní týchto finančných prostriedkov.

Na začiatku roka SZRK uzavrie zmluvu, kde určí výšku a podmienky čerpania tejto dotácie, ako aj termín jej vyúčtovania, ktorý musí každý oddiel dodržať. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania bude oddielu v ďalšom roku krátená dotácia na tento účel – mzdy trénerov o 10%. V prípade krátenia sa krátená suma rozdelí alikvotnou čiastkou na ostatné oddiely, ktoré podali vyúčtovanie včas.

Riadne písomne spracované vyúčtovanie na mzdy trénerov mládeže je potrebné predložiť na tlačive – Formulár 09. Tento formulár spolu s ostatnými fotokópiami dokladov preukazujúcimi oprávnenosť čerpania nákladov na mzdy trénerov sú prílohou formulára, ktorý bude predložený k preplateniu. Do vyúčtovania je potrebné priložiť fotokópie dokladov ako sú zmluvy, dohody, doklady o ich vyplatení, ako aj o vyplatení daní a odvodov do poisťovní...  Prípadný doplatok tohto vyúčtovania bude vykonaný bankovým prevodom.

 

Článok 8. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií – aktivity, činnosť, investície

SZRK v prípade poskytnutia dotácií na činnosť oddielu, investície, aktivity (Leto s kajakom) uzavrie s oddielom zmluvu, kde určí výšku a podmienky čerpania týchto dotácií, ako aj termín vyúčtovania, ktorý musí každý oddiel dodržať. Vyúčtovanie oddiel predkladá na Formulári 09, s náležitosťami podľa Článku 6.

 

 

Článok 9.      Vyúčtovanie  bez poskytnutých záloh – pracovné cesty v EÚ

Každý pracovník, aj dobrovoľný, ktorý absolvoval služobnú cestu v zmysle vopred schváleného cestovného príkazu je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní predložiť  riadne písomne spracované vyúčtovanie vzniknutých nákladov pri pracovnej ceste – Cestovný príkaz Formulár 05. Po predložení v neskoršom termíne vyúčtovateľ zaplatí správny poplatok 5 € nebude akceptované.

Do 7 pracovných dní po jeho predložení na sekretariáte SZRK bude jeho vyúčtovanie skontrolované a vyplatené pokladňou.

Cestovné účty  -  každý pracovník, aj dobrovoľný, musí mať:

pred pracovnou cestou vystavený cestovný príkaz Formulár 05, ktorý musí byť opatrený:

·                číslom a pečiatkou org. jednotky SZRK

·                podpisom oprávnenej osoby, ktorá súhlasí s vykonaním cesty

·                v prípade požiadania o zálohu uvedením jej výšky

·                pri kilometrovnom a lietadle vopred súhlas štatutára, generálneho sekretára k jeho použitiu. Tieto možnosti sa využívajú len výnimočne v odôvodnených prípadoch.

·                pri kilometrovnom je potrebné vyznačenie havarijnej poistky na Formulári 07 "Súhlas na použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste" ako aj priloženie kópie technického preukazu veľkého aj malého. Ak si vodič na výkon pracovnej cesty požičia motorové vozidlo, musí k týmto dokladom doložiť aj obojstranne potvrdený Formulár 08 „Súhlas o zapožičaní motorového vozidla“ s vlastníkom vozidla.

po ukončení cesty musí byť uvedený Formulár 05 opatrený:

·                podpisom oprávnenej osoby o vykonaní cesty

·                predloženou správou o jej absolvovaní (stručný popis účelu cesty)

·                cestovými lístkami, palubnými lístkami z lietadla (prípadné miestne prepravné musí byť predložené)

Nedostatočne vydokladované náklady budú z vyúčtovania vylúčené (napr. Priložená faktúra bez dokladu o jej úhrade, letenka bez palubných lístkov, doklad bez uvedených všetkých daňových údajov a registračných čísel príjemcu v zmysle zákona, ...)

Likvidáciu cestovných príkazov vykonáva pre pracovníkov SZRK pokladník, po schválení štatutárom, generálnym sekretárom a vypláca zúčtovanie do 7 dní. 

Pri likvidácií cestovných príkazov zo schôdzí a akcií platia pre zamestnancov SZRK náhrady podľa zákona č. 283/2002 v znení neskorších predpisov tieto štátne normy:

Stravné

a)        Za každý kalendárny deň pracovnej cesty patrí zamestnancovi stravné v tomto dni vo výške:

- od   5 – 12 h

3,80 €

- od 12 – 18 h

5,70 €

- nad 18 h

8,80 €

b).       Ak znemožní zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, zamestnancovi stravovať sa obvyklým spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do výšky 3,80 €

Nocľažné

s dokladom podľa sumy uvedenej na účte opatrenom podpisom a pečiatkou recepcie hotela.

Cestovné

·    do 50 km osobný vlak - autobus

·    od 50 - 200 km R II. tr.

·    nad 200 km R I. tr.

·    lôžko nad 300 km

·    pri použití vlastného auta (pokiaľ nie je kilometrovné) do výšky

     verejného dopravného prostriedku (vlak, autobus)

·    lôžko a lietadlo len so súhlasom štatutára, generálneho sekretára zväzu.

Zníženie stravného

pri preukázateľnom zabezpečení čiastočného stravovania sa diéty znižujú:

·    raňajky o 20%

·    obed o 40%

·    večera o 40%

KILOMETROVNÉ V TUZEMSKU

a)    Pri použití vlastného motorového vozidla je podľa rozhodnutia Prezídia SZRK z 20.1.2009 (zápis č.01/2009) pri akciách – Valné zhromaždenie, rokovania volených orgánov, komisií, seminár rozhodcov, doprava rozhodcov a delegáta na podujatie – náhrada za 1 km jazdy pri osobných cestných motorových vozidlách 0,15 €. V tomto bode sa preplácajú cestovné náklady na základe vyplneného Formulára 06 a príslušných dokumentov (podrobne článok 4)

b)    Pri použití vlastného motorového vozidla pri ostatných akciách, po súhlase generálneho sekretára, alebo prezidenta SZRK, je podľa rozhodnutia Predsedníctva SZRK z 20.1.2009 (zápis č.01/2009) náhrada za 1 km jazdy pri osobných cestných motorových vozidlách 0,25 €. Pri použití prívesu k cestnému motorovému vozidlu sa sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy zvýši až o 20%. Organizátor a platiteľ akcie môže poskytnúť kilometrovné, resp. náhradu cestovného účastníkom aj v iných sadzbách  podľa platného opatrenia MPSVR SR o úprave výšky sadzieb za použité motorové vozidlo. Náhrada cestovného v tomto prípade nesmie prekročiť hornú hranicu sadzby kilometrovného vyššie uvedeného opatrenia MPSVR SR. Podľa zákona o cestovných náhradách v náhrade za 1 km jazdy sú zahrnuté všetky ostatné náklady počas jazdy, ktoré nepatria do preplácania (diaľničná známka, mýto, parkovné...)

 

Článok 10.    Vyúčtovanie výcvikových táborov a zahraničných podujatí

Zúčtovateľa akcie určí štatutár, prípadne generálny sekretár. V prípade požiadavky o zálohu na akciu zúčtovateľ vyplní elektronický Formulár 01, ktorý riadne vystaví a predloží na sekretariát 7 dní pred začiatkom akcie.

Vyúčtovanie sa predkladá na elektronickom Formulári 04 najneskôr 7 pracovných dní po skončení akcie. V prípade neskoršieho predloženia vyúčtovania zaplatí vyúčtovateľ správny poplatok 5€. V elektronickom Formulári 04 vyúčtovateľ vyplní iba farebné okná, podľa pomocných komentárov. Takto vyplnený Formulár 04 vytlačí, uvedie perom dátum vystavenia a podpíše na náležitom mieste. K Formuláru 04 priloží daňové doklady , ktoré budú pripevnené na očíslované hárky formátu A4 pod číslom prílohy, ako vypíše na vyúčtovacom formulári. Na každom hárku vyúčtovateľ jednotlivé pripevnené vyúčtovacie doklady očísluje poradovým číslom. Na hárok prílohy vypíše sumy pripevnených dokladov a spočíta. Spočítanú sumu, vpíše do Formulára 04 do kolónky čiastka. V prílohe k Formuláru 04 je nutné uviesť aj krátku správu týkajúcu sa jednotlivých výdavkov spomenutých vo vyúčtovaní, prípadne bližšie zdôvodnenia jednotlivých položiek.

 

Výška stravného a jej prípadné krátenie sa účtuje nasledovne:

Pre zamestnancov zväzu platí náhrada stravného podľa platných sadzieb zákona č 283/2002 v znení neskorších predpisov.

Pre ostatných účastníkov akcie organizovanej na Slovensku, ktorí sú zároveň členmi zväzu je možné preplácať podľa dĺžky trvania akcie (suma na osobu):

od 5 do 12 hodín                 do 8,- €

od 12 do 18 hodín               do 10,- €

nad 18 hodín                                   do 13,- €

Pre ostatných účastníkov akcie (nezamestnaných na SZRK) organizovanej mimo Slovenska, ktorí sú zároveň členmi zväzu, platí náhrada stravného do 100% platných sadzieb zákona č 283/2002 v znení neskorších predpisov pre zamestnancov organizácie.je možné stravné preplácať až do výšky dvoch tretín aktuálnych sadzieb stravného pre zahraničné pracovné cesty prijímané Ministerstvom financií SR. Do úvahy sa berie sadzba v cieľovej krajine akcie. Krátenie stravného: 25% raňajky, 40% obed, 35% večera.

Pokiaľ SZRK prostredníctvom vyúčtovateľa/vedúceho akcie zabezpečí stravu počas dopravy, alebo pobytu na akcii, stravné sa neprepláca.

 

Vreckové sa nevypláca.

 

Výška vreckového sa môže na akciách SZRK vyplácať podľa schválenia štatutára, generálneho sekretára nasledovne:

Zamestnanci SZRK na všetky akcie od 0% do 40%

Výcvikové tábory reprezentácie seniori od 0% do 20%, juniori od 0% do 10%,

Výcvikové tábory vybraných športovcov (SOTT/JOT) od 0% do 40%,

MS, ME  seniori od 0% do 30%, juniori od 0% do 10%,

SP, ostatné podujatia seniori od 0% do 10%, juniori od 0%  do 5%,

Medzinárodné kongresy, diplomatické stretnutia, služobné cesty od 0% do 40%,

 

Účastníci akcie, nezamestnaní na SZRK, ktorí sú členmi zväzu majú nárok na zabezpečenie ubytovania, vreckového, pokiaľ sa vypláca a stravného, resp. stravy, nezávisle od miesta ich bydliska.

 

Článok 11.    Pokladničné hodiny

Sekretariát SZRK prijíma a likviduje zálohy a zúčtovania (včítane registrácie členov) nasledovne:

 

Pondelok      9:00 – 12:00             14:30-17:30

Streda          9:00 – 12:00             14:30-15:30

Štvrtok          9:00 – 12:00             14:30-17:30

 

Článok 12.  -  Záverečné ustanovenie

  1. Smernicu schválilo prezídium SZRK dňa 13.5.2010 (zápis č.05/2010).

 

  1. príloha - platné Formuláre k Ekonomickým smerniciam:

      Formulár 01 Požiadavka na zálohu

      Formulár 02 Vyúčtovanie nákladov

      Formulár 04 Vyúčtovanie zahraničnej cesty

      Formulár 05 Cestovný príkaz

      Formulár 06 Hromadné vyúčtovanie cestovného

      Formulár 07 Súhlas na použitie vlastného cestného mot. vozidla

      Formulár 08 Súhlas o zapožičaní súkromného motorového vozidla

Formulár 09 Vyúčtovanie – podujatie, dotácie na podujatie, dotácie na mzdy, aktivitu, činnosť, investície

      Formulár 10 Príkazná zmluva DVP – vzor pre rozhodcov

 

Vyúčtovateľ zodpovedá, že pri použití formulárov v elektronickej forme nevykoná žiadne zmeny v ich obsahu.

 

Vyššie uvedená smernica bola zaslaná ako príloha k zápisu č. 01/2011 z Prezídia SZRK, konaného 25.1.2011.

Formuláre sú k dispozícii na požiadanie na sekretariáte SZRK a na stránke www.canoe.sk