20.8. 21:41 - Pohár SNP ovládol v kájednotke Piešťanec Matej Michálek | 18.8. 09:01 - V Piešťanoch počas víkendu tradičné preteky Pohár SNP | 18.8. 06:37 - V lodi traja mladíci a Jakubík. Na MS pôjdu na trati, ktorú v pretekoch ešte spolu nikdy nešli | 17.8. 06:34 - Gelle s Botekom budú mať na MS medzinárodný debut. Želajú si, aby bol finálový | 16.8. 06:29 - Matej Rusnák: Túžim po finále na MS, naposledy som túto métu dosiahol ako junior | 15.8. 06:10 - Ivana Mláková pred MS: V Račiciach budem skoro ako doma, chcem zabojovať o finále |

Stanovy

STANOVY

Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky

(schválené 20.1.1993, doplnené 26.4.1998, doplnené 16.12.2000, doplnené 21.4.2001, doplnené 20.4.2002, doplnené 19.11.2009)

 

 

 

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky (ďalej SZRK) je združenie kanoistických oddielov a klubov, ktoré sa zaoberajú rýchlostnou kanoistikou.
 2. SZRK je otvorenou spoločenskou záujmovou organizáciou, budovanou na demokratických princípoch. Je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach.
 3. Poslaním SZRK je pomáhať vytvárať všetkým členom optimálne materiálne a organizačné podmienky pre kvalitnú pretekársku činnosť a koordinovať túto činnosť.
 4. SZRK sa môže združovať na celoštátnej úrovni do vyššej formy združenia, účelného pre styk so štátnou správou a medzinárodnými organizáciami.
 5. Sídlom SZRK je hlavné mesto Slovenskej republiky: Bratislava, Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava.
 6. SZRK je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorú deleguje aj na všetky subjekty, ktoré združuje.


Článok 2. Hlavné úlohy SZRK

 1. Styk s Medzinárodnou kanoistickou federáciou (ICF) a Európskou kanoistickou asociáciou (ECA) prostredníctvom Slovenskej kanoistickej asociácie.
 2. Zabezpečenie reprezentácie SR na OH, MS, ME a ďalších významných medzinárodných podujatiach.
 3. Organizovanie celoštátnych  a medzinárodných pretekov.
 4. Vydávanie pravidiel kanoistiky, disciplinárneho a registračného poriadku.
 5. Nominovanie rozhodcov na medzinárodné a domáce podujatia.
 6. Ochrana záujmov a všestranné podporovanie rozvoja oddielov a klubov.
 7. Podieľanie sa na vytváraní ekonomických, materiálnych, legislatívnych a metodických podmienok a služieb pre oddiely a kluby.
 8. Organizovanie športovej prípravy a telesnej výchovy mládeže, zabezpečenie doplnkového vzdelávania a umožnenie športovania všetkých vekových skupín. V tomto smere SZRK aktívne spolupracuje so všetkými partnerskými organizáciami a združeniami, so zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými záujmovými organizáciami v SR a v zahraničí.
 9. Získavanie finančných prostriedkov, ich spravodlivé rozdeľovanie medzi jednotlivé oddiely a kluby.
 10. Uplatňovanie požiadaviek pri výstavbe telovýchovných zariadení a vodných diel, ďalej pri výrobe športového materiálu potrebného pre rozvoj športu.
 11. Vydávanie licencií trénerom, cvičiteľom a rozhodcom.Článok 3. Symboly a vyznamenania SZRK

 1. Emblém SZRK je štylizovaný biely kajakár umiestnený v kruhu. Nad kajakárom je v červenej ploche umiestnený plný názov zväzu. Dolná časť kruhu pod kajakárom je tmavomodrá.
 2. Zástava zväzu tvorí emblém v plnej farebnosti na bielom podklade.
 3. Zväzovými vyznamenaniami sú:
  • Rad zásluh
  • Odznak SZRK

Návrhy na vyznamenanie predkladajú členovia zväzu (kluby a oddiely) a členovia prezídia zväzu. Udelenie Radu zásluh schvaľuje Valné zhromaždenie. Udelenie Odznaku SZRK schvaľuje prezídium SZRK.


Článok 4. Členstvo

 1. V SZRK sa môžu dobrovoľne združovať kanoistické oddiely a kluby, ktoré vykonávajú činnosť na území SR.
 2. Členstvo v SZRK vzniká schválením písomnej prihlášky oddielu alebo klubu Valným zhromaždením SZRK. Ak oddiel/klub nemá právnu subjektivitu, vyžaduje sa pre vstup do SZRK aj súhlas jeho zriaďovateľa.
 3. Členstvo v SZRK sa buduje na princípoch členstva v oddieloch a kluboch, teda platí zásada, že členovia kanoistických oddielov a klubov môžu byť registrovaní v SZRK. Na registráciu slúži registračný preukaz SZRK.
 4. Členstvo zaniká:

a)    dobrovoľným vystúpením oddielu/klubu,

b)    zánikom SZRK,

c)    nezaplatením registračného poplatku aspoň za troch svojich členov do konca kalendárneho roka,

      5. Člen SZRK má právo zúčastňovať sa pretekov a súťaží organizovaných v SR v súlade s pravidlami    kanoistiky a rozpisom súťaží.

       6. Člen SZRK je povinný plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, uznesení valného zhromaždenia, chrániť majetok zväzu a riadne platiť registračné poplatky.


Článok 5. Orgány SZRK

Do orgánov zväzu môžu byť volení delegáti oddielov a klubov, ktorí sú starší ako 18 rokov.

Orgánmi SZRK sú:

 •  
  • valné zhromaždenie zväzu
  • prezídium zväzu
  • prezident
  • revízor

1.    Valné zhromaždenie zväzu (ďalej „VZ")

  1.    VZ je najvyšším orgánom zväzu.

  2.    Zasadnutia VZ vedie prezident SZRK, alebo ním poverený člen prezídia SZRK.

  3.    VZ sa schádza minimálne raz ročne, spravidla v mesiaci marec a zvoláva ho prezídium SZRK.

  4.    Mimoriadne VZ je možné zvolať, ak o to požiada minimálne jedna tretina oddielov a klubov. Prezídium SZRK musí zabezpečiť uskutočnenie mimoriadneho VZ do 30 dní.

  5.    účastníci VZ:

        1.    delegáti združených oddielov a klubov,

        2.    prezident SZRK,

        3.    členovia prezídia SZRK,

        4.    revízor SZRK,

        5.    hostia pozvaní prezídiom SZRK.

  6.    Každý oddiel a klub písomne prihlasuje na VZ maximálne dvoch delegátov, ktorí musia byť registrovaní v SZRK.

  7.    VZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia delegáti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov (t.j. oddielov a klubov).

  8.    VZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, najmä:

       1.    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

       2.    volí prezídium,

       3.    volí prezidenta,

       4.    volí revízora,

       5.    rozhoduje o odvolaní prezidenta, alebo člena prezídia SZRK,

       6.    rozhoduje o zásadách rozdeľovania finančných prostriedkov z ročného rozpočtu,

       7.    schvaľuje účtovnú uzávierku hospodárenia,

       8.    kontroluje činnosť prezídia, má právo meniť alebo rušiť jeho rozhodnutia,

       9.    má právo rozhodnúť o prijatí nových členov (oddielov a klubov),

       10. schvaľuje udelenie vyznamenaní za zásluhy o rozvoj kanoistiky

       11. rozhoduje o vytvorení nevyhnutného profesionálneho aparátu na zabezpečenie úloh zväzu,

       12. schvaľuje rokovací poriadok VZ,

       13. schvaľuje volebný poriadok VZ,

       14. rozhoduje o vstupe do vyšších združení a o vystúpení z nich,

       15. má právo rozhodnúť o zániku zväzu,

  9.    Všetky uznesenia VZ nadobúdajú účinnosť ich prijatím.

  10. Platnosť uznesení valného zhromaždenia si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

  11. Schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodnutí o vstupe do vyšších združení a  o zániku zväzu si vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov.

2.    Prezídium zväzu

  1.    Je orgánom SZRK, ktoré riadi zväz medzi zasadnutiami VZ.

  2.    Je zložené zo siedmich členov volených v dvoch kolách valným zhromaždením. V prvom kole volí valné zhromaždenie prezidenta spomedzi všetkých prihlásených delegátov. V druhom kole volí ďalších šesť členov prezídia. Platí zásada, že jeden člen zväzu (oddiel alebo klub) môže mať v prezídiu iba jedného člena. Pritom platí zásada obmedzenia voliteľnosti pre zamestnancov SZRK do prezídia.

  3.    Volebné obdobie prezídia je 4 roky, zhodne s cyklom letných OH.

  4.    Prezídium SZRK je oprávnené rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré mu valné zhromaždenie delegovalo.

  5.    Menuje podľa uváženia a potreby odborné komisie zväzu.

  6.    Na uvoľnené miesta sa do prezídia volia členovia doplnkovými voľbami na obdobie podľa písmena d) tohto bodu.

  7.    Schvaľuje si svoj rokovací poriadok.

  8.    Zodpovedá sa VZ.

3.    Prezident

  1.    Je orgánom SZRK.

  2.    Zastupuje zväz navonok.

  3.    Zvoláva zasadnutia prezídia a riadi ich rokovania.

  4.    Je štatutárny zástupca SZRK. Prezident môže v stanovenom rozsahu poveriť zastupovaním zväzu generálneho sekretára, ktorý je zamestnancom zväzu.

4.    Revízor

  1.    Je vnútorným kontrolným orgánom SZRK.

  2.    Volí ho Valné zhromaždenie SZRK.

  3.    Nesmie byť členom prezídia SZRK, ani členom toho istého oddielu, alebo klubu z ktorého je prezident SZRK alebo generálny sekretár SZRK.

  4.    Je oprávnený zúčastňovať sa rokovaní prezídia SZRK.

  5.    Vykonáva kontrolu hospodárenia SZRK.

  6.    Predkladá valnému zhromaždeniu správu o kontrole hospodárenia SZRK.


Článok 6. Majetok a hospodárenie SZRK

 1. Zdrojom majetku sú finančné prostriedky pridelené štátom, registračné poplatky, výnosy marketingových aktivít, výnosy pokút za disciplinárne previnenia, príjmy z obchodnej činnosti s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, reklamnej a propagačnej činnosti ako aj ďalšie dary a príspevky organizácií a jednotlivcov.
 2. Majetkom a zdrojom príjmov môžu byť aj zariadenia a činnosti, ktoré vyplynú z právnej subjektivity SZRK.
 3. SZRK môže v rámci svojej činnosti trvale alebo dočasne užívať štátny majetok, alebo iné druhy majetku podľa platných smerníc.
 4. Zväz hospodári s prostriedkami získanými na reklamnú činnosť a používa ich nasledovne:

a)  na priame výdavky vynaložené na reklamu a propagáciu objednávateľa v súvislosti s inzerciou, zverejňovaním plagátov, reklamných nápisov,

b)    na nepriame výdavky (náklady) sa dosiahnutie predmetu a účelu reklamy. Sú to mzdové prostriedky a poistné pracovníkov zväzu, nájomné, skladové a prevádzkové náklady za príslušné zdaňovacie obdobie, výdavky na pracovné a sociálne podmienky, prepravné výdavky a náklady na pracovné cesty do výšky uloženej zväzu osobitnými predpismi, obchodnými alebo inými zmluvami vrátane pracovných bez ohľadu na deň platby ako aj iné výdavky vynaložené na dosiahnutie účelu reklamy.Článok 7. Záverečné ustanovenia

 1. Disciplinárne konania sa vedú podľa disciplinárneho poriadku SZRK.
 2. Stanovy SZRK nadobúdajú účinnosť dňom 29.8.1990, kedy bola vykonaná registrácia na MV SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-2854.
 3. Súčasná novelizovaná úprava Stanov SZRK bola schválená valným zhromaždením zväzu dňa 14.11.1992 a doplnená VZ SZRK dňa 16.11.1996, 26.4.1998, 16.12.2000, 21.4.2001, 20.4.2002, a 14.11.2009,).
 4. Výklad stanov je oprávnené vykonávať prezídium SZRK.