15.12. 10:02 - Výkonný výbor schválil kalendár podujatí na rok 2018 | 12.12. 13:51 - Trénerský seminár v Smrekovici prednáškami i praktickými ukážkami zaujal | 12.12. 13:17 - Trénerská rada FTVŠ ponúka zaujímavé vzdelávacie projekty v roku 2018 | 11.12. 15:56 - Z Vlčeka sa stal bežec: Držal som sa svojho tempa | 7.12. 11:39 - Peter Gelle a Adam Botek v najlepšej desiatke v ankete Športovec roka 2017, štvorkajak medzi kolektívmi 6. | 4.12. 13:57 - Na ME v krose v Šamoríne si 6-kilometrovú trať zabehne aj Erik Vlček |

Aktuality

05. október 2017

Ako sa zaregistrovať pre športovo odbornú podnikateľskú činnosť


Zachytili sme, že sa v ostatnom čase množia otázky ohľadne registrácie športových odborníkov (trénerov, inštruktorov...) pre vykonávanie týchto činností v podnikaní. Preto sme vypracovali "manuál", čo všetko a v akom poradí treba vykonať, aby ste mohli vykonávať podnikateľskú činnosť. Manuál a potrebná žiadosť budú aj archivované na našej stránke na stiahnutie.

 

Od 1.1.2016, kedy prišiel do platnosti zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, sa zmenili požiadavky pre činnosť športových odborníkov a to v dvoch úrovniach:

- Na vykonávanie športovo odbornej činnosti (napr. aby mohol tréner vykonávať v klube / na zväze trénerskú činnosť, aby mohol prípadne dostať odmenu na základe napr. Zmluvy o dobrovoľníctve, aby mohol mať zväz / klub náklady spojené s takýmto športovým odborníkom,

- Na vykonávanie podnikateľskej odborno-športovej činnosti, teda činnosti s ktorou je spojená fakturácia. Pre podnikanie v športovej činnosti pred týmto dátumom športoví odborníci potrebovali živnosť. Teraz je nutné sa zaregistrovať na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR), spôsobom uvedeným nižšie.

 

Vykonávanie športovo odbornej činnosti:

Je nutný zápis do Registra/zoznamu fyzických osôb v športe

V prvom rade je nutné si overiť či odborník figuruje v Registri fyzických osôb v športe a to na stránke:

https://sport.iedu.sk/Contact/SportExpert/List

Ak sa v ňom športový odborník nenachádza a má získanú odbornosť, tak ho v rámci kanoistiky zapisuje do tohto registra na ich žiadosť zväz – Slovenská kanoistika.

Informačný systém športu však zatiaľ nie je plne funkčný a preto v súlade so zákonom zväz na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam športových odborníkov. Tento zoznam zatiaľ nahrádza Informačný systém športu. Pokiaľ sa nenachádzate ani na tomto zozname, požiadajte zväz o registráciu do tohto zoznamu športových odborníkov. K obom zápisom (či do Informačného systému, alebo zväzového zoznamu) budete potrebovať predložiť na zväz jednoduchú žiadosť s Vašimi údajmi a dokument, ktorý preukazuje Vašu odbornú spôsobilosť.

Týmto zápisom získava športový odborník možnosť vykonávať športovú odbornú činnosť a môže byť aj odmeňovaný/vyplácaný v rámci zmluvných vzťahov (dobrovoľnícka zmluva...),alebo v rámci nákladov počas podujatí a to na zväzovej, či klubovej úrovni.

Je nutné si uvedomiť, že samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zápis oprávnenia na podnikanie.

 

Vykonávanie podnikateľskej odborno-športovej činnosti:

O zápis pre oprávnenie na podnikanie v športovej činnosti sa podáva žiadosť na Okresnom úrade (OÚ). Zoznam okresných úradov: https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

Dokumenty na  predloženie:

- Žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra FO v športe (žiadosť nájdete na http://www.canoe.sk/index.php?go=na-stiahnutie )

- Potvrdenie o zápise do registra/zoznamu športových odborníkov, ktorý odborníkovi vydá na požiadanie zväz,

- E-kolok v hodnote 5,- €, ktorý zakúpite na Pošte. (Kolkomat na Okresných úradoch v tomto čase nevie vydať takýto E-kolok)

Po podaní žiadosti zasiela OÚ na MŠ SR, ktoré odborníka zaregistruje s oprávnením podnikať. Následne registráciu potvrdí Okresnému úradu. Na to OÚ nahlasuje odborníka na Daňový úrad a Zdravotnú poisťovňu. Pri podávaní vyššie uvedených dokumentov je možné požiadať o bezplatnú notifikáciu, ktorá Vás upozorní kedy OÚ zaslal žiadosť na MŠ SR a kedy príde potvrdenie z MŠ SR o registrácii na OÚ. Po vyrozumení o zápise oprávnenia na podnikanie môže odborník začať svoju podnikateľskú činnosť.

Podobne postupuje športový odborník pri pozastavení, či ukončení podnikateľskej činnosti.

 

Vypracoval: Ing. Boris Bergendi

generálny manažér Slovenskej kanoistiky

   

« späť